Odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Direktorica sektora za socijalne usluge: Svetlana Mihajlović

Kontakt:  lana.st1311@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Služba za primarno zdravstvo: Rukovodilac Sektora Zdravstva (formirano)

 • Obuhvata mere za obezbeđivanje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji opštine; 
 • Prati zdravstveno stanje stanovništva i rada zdravstvene službe na svojoj teritoriji, 
 • Stara se o primeni utvrđenih standarda o zdravstvenoj zaštiti; 
 • Stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost za korišćenje primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji, 
 • Koordiniše, podstiče, organizuje i usmerava sprovođenje zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinice lokalne samouprave, građana, preduzeća i drugih ustanova, 
 • Obezbeđuje sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama u skladu sa zakonom, a koja se odnose na održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, održavanje prostorija medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, kao i druge obaveze određene zakonom i aktom o osnivanju,
 • Sarađuje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite i edukacije medicinskog osoblja, 
 • Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe odeljenja kao što je raspisivanje konkursa za izbor direktora, kao i konkurs za prijem medicinskog i nemedicinskog osoblja, a u saradnji sa direktorom priprema ugovore o radu za medicinsko i nemedicinsko osoblje.

 

Centar za socijalni rad : Službenik za Socijalne Usluge 2 (formirano)

 

 • Obavlja poslove socijalne zaštite; 
 • Praćenje socijalnog statusa i socijalno-zaštitnih potreba građana;
 • Pruža informacije koje se odnose na oblast socijalne zaštite radi unapređenja socijalnih usluga i socijalne politike;
 • Prati stanje socijalno ugroženih porodica, ustanova za decu, odraslih lica, starijih osoba i penzionera;
 • Prima zahteve i vrši raspodelu zahteva za dobijanje socijalne pomoći;
 • Proverava zahteve tako što utvrđuje stanje najugroženijih kategorija stanovnika, tzv. socijalne slučajeve i daje preporuku Ministarstvu za rad i socijalna pitanja o odobravanju socijalne pomoći ukoliko su ti zahtevi građana opravdani i ispunjavaju sve uslove za dodelu socijalne pomoći u skladu sa važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti;
 • Vrši reviziju prava iz oblasti socijalne zaštite i obavlja druge poslove predviđene zakonom. 

 

Služba za sanitarnu inspekciju

 

 • Nadgleda sanitarne uslove u javnim i privatnim poslovnim subjektima, industrijama i ugostiteljskim objektima;
 • Stara se o zdravstvenoj ispravnosti hrane u procesu proizvodnje i na tržištu;
 • Sprečava povredu opštih i posebnih mera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
 • Organizuje kampanje podizanja javne svesti i ostale korisne aktivnosti;
 • Nadgleda sanitaciju vode, strukturu uređaja i aparaturu za proizvodnju pijaće vode;
 • Priprema zapisnike sa sastanaka inspekcije;
 • Identifikuje, saopštava i upravlja kaznama i sankcijama na opštinskom nivou;
 • Podržava opštinu u pripremanju konkretnih nacrta odluka u vezi sa zdravstvom.
Pax logo Logo projekta Nsi logo