Odeljenje za urbanizam i inspekciju

Direktorica Odeljenja za urbanizam i inspekciju: Nadica Hristov

Kontakt: nadicahristov.zv@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za urbanizam i inspekciju

Služba za urbanizam: Službnik za građevinu  (formirano)

 • Izrađuje detaljan urbanistički plan opštine i regulacione planove;
 • Stara se o realizaciji i poštovanju urbanističkih i regulacionih planova;
 • Prati sve aktivnosti i intervencije u prostoru koji je deo urbanističkog plana opštine;
 • Izveštava direktora odeljenja o svim stručnim analizama iz oblasti urbanizma ili radu komisija i drugih radnih tela Skupštine Opštine;
 • Koordiniše aktivnosti oko izrade projekata od strane ovlašćenih projektanata i nadgleda realizaciju projekata u opštini;
 • Daje ocenu o usklađenosti konkretnih projekata sa urbanističkim planom; 
 • Vodi postupak za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli;
 • Preispituje rešenja po žalbama;
 • Izdaje dozvolu za upotrebu objekata u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekta na teritoriji opštine;
 • Vodi upravni postupak, izrađuje informacije o lokaciji, izdaje izvode iz planske dokumentacije;
 • Vrši pregled tehničke dokumentacije u vezi usklađenosti sa izdatom lokacijskom dozvolom;
 • Prezentira prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i relevantnim zakonima koji su na snazi;
 • Vodi upravni postupak; 
 • Izdaje građevinske dozvole i rešenja o izgradnji objekata i izvođenju radova;
 • Daje upotrebne dozvole za objekte u postupku legalizacije i vrši sve neophodne procedure legalizacije;
 • Vrši proveru usklađenosti glavnih projekata sa izdatom lokacijskom dozvolom;
 • Obrađuje i kompletira dokumentaciju neophodnu u postupku izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole; 
 • Vodi postupak za kompletiranje dokumentacije; 
 • Donosi rešenje o odbijanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole,
 • Podnosi izveštaje i analize u vezi izgradnje objekata; 
 • Obrađuje rešenja po žalbama, daje obaveštenja po zahtevima stranaka, prezentira plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid;
 • Obavlja tehnički prijem objekata;
 • Obavlja administrativno stručne poslove u postupku pripreme i samog pregleda objekata; 
 • Formira nadležne komisije i donosi rešenje o tome;
 • Kontaktira i koordiniše aktivnosti sa članovima Nadzorne komisije, izvođačem radova u postupku tehničkog pregleda;
 • Prikuplja dokumentaciju za pregled objekta;
 • Pruža pomoć komisiji u pripremanju zapisnika i isti daje na uvid strankama i/ili članovima komisije; 
 • Stara se o dokumentaciji sve do izdavanja odobrenja za upotrebu, priprema podatke i donosi rešenja o upotrebi objekta;
 • Vodi knjigu evidencije izdatih upotrebnih dozvola;
 • Obavlja inspekcijski nadzor u skladu sa odredbama i ovlašćenjima na osnovu Zakona o prostornom planiranju i izgradnji;
 • Vodi upravni postupak do administrativnog izvršenja u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku;
 • Učestvuje u postupku izvršenja i vrši druge poslove po nalogu direktora odeljenja;
 • Utvrđuje pravo davanja u zakup, prestanak prava korišćenja, eksproprijacije i de-eksproprijacije zemljišta i vrše sve druge poslove vezane za korišćenje i raspolaganje zemljištem u skladu sa relevantnim zakonima koji su na snazi;
 • Obezbeđuje dokumentacione osnove za izradu analiza, elaborata, izveštaja za potrebe Skupštine ili izvršnih organa vlasti;
 • Daje stručna mišljenja i objašnjenja u pogledu primene zakonskih propisa;
 • Obavlja stručno administrativne poslove za skupštinske komisije; 
 • Koordiniše rad sa drugim zaposlenima u izradi normativnih akata i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim pravnim aktima Opštinske uprave; 
 • Vodi upravni postupak u vezi predmeta iz oblasti građevinskog zemljišta, donosi rešenja, vrši obradu predmeta oko utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, davanja u zakup ostalog građevinskog zemljišta;
 • Obavlja administrativne poslove za Komisiju za korišćenje javnog građevinskog zemljišta,
 • Vodi postupak eksproprijacije po zahtevu korisnika eksproprijacije i de-eksproprijacije po zahtevu ranijeg vlasnika zemljišta;
 • Stara se o zaštiti opštinske imovine i gradskog građevinskog zemljišta. 

 

Služba za inspekciju (građevinski inspektor)

 

 • Kontroliše sprovođenje zakonske regulative iz oblasti izgradnje;
 • Stalni nadzor nelegalnih zgrada i izgradnje koja obuhvata podizanje, instaliranje, renoviranje, proširenje, menjanje, izmena ili rušenje svih građevinskih struktura izuzimajući normalan rad za održavanje zgrada i postojećih struktura definisan od strane nadležnog opštinskog organa u opštinskim uputstvima za one slučajeve u kojima dozvola nije potrebna.
 • Inspekcija urbanističko-tehničkih uslova (urbanistička saglasnost);
 • Inspekcija tehničke dokumentacije (građevinskih projekata, građevinskih dozvola);
 • Inspekcija dozvole za upotrebu struktura (nakon kompletiranja građevinske faze);
 • Predlog za radnje rušenja i nadgledanje radova rušenja struktura bez dozvole;
 • Izdavanje i saopštavanje kazni i pripremanje odluka za prekidanje ilegalnih građevinskih radova;
 • Predlaganje izdavanja rešenja za rušenje i zaključaka za izvršavanje rešenja;
 • Izdavanje administrativnih finansijskih kazni za narušavanje odredbi koje predstavljaju manje prekršaje i krivične radnje;
 • Primena postupaka prijavljivanja sudu za slučajeve kršenja;
 • Pripremanje zapisnika sastanaka inspekcije i/ili inspekcijskih izveštaja;
 • Upravljanje opštinskim registrom inspekcija;
 • Podrška u pripremanju konkretnih opštinskih nacrta odluka u vezi sa izgradnjom i prostornim planiranjem.
Pax logo Logo projekta Nsi logo