Odeljenje za obrazovanje

Odeljenje za obrazovanje je formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za obrazovanje

Služba za obrazovanje:  Službenik  za Srednje i Niže  Obrazovanje  (Službenik za prosvetu) (formirano)

 • Stara se o stanju školskih objekata (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih školskih objekata);
 • Stara se o održavanju školskih objekata;
 • Stara se o opremanju škola potrebnim inventarom i potrebnom opremom za školsku nastavu;
 • Stara se o plaćanju komunalnih troškova za zdravstvene ustanove;
 • Stara se da se školska nastava obavlja u povoljnim uslovima za rad (grejanje, higijenski uslovi, osvetljenje, i drugo); 
 • Imenuje Školski odbor;
 • Obezbeđuje sredstva za stručno usavršavanje nastavnog osoblja;
 • Stara se o obrazovanju dece sa posebnim potrebama; 
 • Vodi evidenciju nepismenih lica i lica bez potpunog osnovnog obrazovanja;
 • Vrši dodelu nagrada i priznanja u oblasti obrazovanja;
 • Organizuje obrazovnih aktivnosti i akcija koje imaju za cilj da podstiču razvoj i spreče destruktivno ponašanje dece i adolescenata;
 • Pomaže direktoru za obrazovanje prilikom pripreme i raspisivanja konkursa za izbor direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine, kao i konkursa za nastavno i pomoćno osoblje u skladu sa važećim Zakonom o obrazovanju, Zakona o radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo