Odeljenje za kulturu

Odeljenje za kulturu nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za kulturu

Služba za kulturu

  • Stara se o zaštiti značajnih kulturnih dobara u opštini; 
  • Inicira i organizuje kulturno-umetničke aktivnosti i manifestacije;
  • Stara se o adekvatnim uslovima za rad u ustanovama kao što su Dom kulture ili uslovima za rad pojedinaca kao što su slobodni umetnici;
  • Obezbeđuje sredstva za održavanje objekata kulture;
  • Vrši nadzor nad radom ustanova kulture; 
  • Sprovodi postupak za određivanje naziva trgova i ulica za potrebe Komisije za spomenike i nazive trgova u opštini; 
  • Dodeljuje nagrade u oblasti umetnosti, kao što su nagrade za književna dela, pozorišne komade, muzičko, likovno ili filmsko stvaralaštvo i drugo;
  • Organizuje javne rasprave za unapređenje kulture;
  • Saradnja sa drugim gradovima i državama u cilju bolje integracije i razmene iskustva kao i sa NVO i ostalim organizacijama na polju kulture.
Pax logo Logo projekta Nsi logo