Odeljenje za katastar, imovinu i prostorno planiranje

Odeljenje za katastar, imovinu i prostorno planiranje je formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za katastar, imovinu i prostorno planiranje

Služba za katastar

 • Izdaje kopije plana katastarskih parcela, list o nepokretnosti, posedovni list, vrši upis nepokretnosti i promene u pogledu zemljišta i o tome uredno vodi registar;
 • Vodi evidenciju o primljenim zahtevima fizičkih i pravnih lica;
 • Vodi registar u pogledu izdatih rešenja fizičkim i pravnim licima; 
 • Vodi evidenciju i registar svih katastarskih parcela na teritoriji opštine;  
 • Vodi evidenciju i registar zgrada i posebnih delova zgrada na teritoriji opštine; 
 • Vodi evidenciju i registar poslovnih prostorija; 
 • Vodi računa o načinu korišćenja katastarskih parcela;
 • Poseduje podatke o položaju, obliku i površini katastarskih parcela, zgrada i posebnih delova zgrada;
 • Ubira katastarski prihod; 
 • Stara se o zaštiti stvarnih prava na nepokretnostima;
 • Vodi evidenciju o nosiocima prava na nepokretnostima; 
 • Vodi evidenciju o teretima i ograničenjima u pogledu nepokretnosti; 
 • Obavlja premer zemljišta, vrši izmene geodetskih planova i katastarskim knjigama i obavlja druge poslove kao što su: prijem zahteva, terenski poslovi, kancelarijska obrada podataka, iscrtavanje na geodetskim planovima, uknjiženje nepokretnosti ili promena u vezi sa nepokretnom imovinom, dostavljanje rešenja o izvršenim promenama, arhiviranje predmeta itd.;
 • Dostavlja katastarske podatke i izvode pravosudnim organima, službi za poreze i takse, statistici i drugim institucijama na zahtev istih; 
 • Obavlja katastarska merenje za potrebe fizičkih, pravnih lica, opštine, a geodetske radove izvodi na osnovu podataka preuzetih iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema;
 • Prihvata zahteve stranaka za obavljanje geodetskih radova na teritoriji opštine; 
 • Stara se o izradi i održavanju digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;
 • Obezbeđuje slobodan uvid u podatke premera i katastra zemljišta i vrši izdavanje i  kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskih operata; 
 • Vodi evidenciju o nazivima naseljenih mesta, ulica, trgova kao i brojeva objekata i kuća na teritoriji opštine;

 

Služba za imovinsko pravne odnose:  Službenik za Imovinska Pitanja (formirano)

 

 • Vrši procenu imovine prema kriterijumima i standardima koje je postavilo važeće zakonodavstvo;
 • Vodi knjige o nepokretnoj imovini i zemljišne knjige opštine;
 • Ažurira imovinu na osnovu potvrđenih dokumenata;
 • Štiti opštinsku imovinu od raznih uzurpiranja;
 • Vodi evidenciju o obavljenom radu;
 • Vođenja upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti, poništaj rešenja o eksproprijaciji, administrativni prenos, izuzimanje zemljišta, uspostavljanja prava službenosti na nepokretnostima, sprovođenje postupka naknade;
 • Izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije odeljenja, pružanje obaveštenja povodom podnetih zahteva, izdavanje overenih prepisa akata ovog odeljenja;
 • Praćenje i proučavanje stanja u imovinsko-pravnoj oblasti i davanje predloga za preduzimanje mera, davanje stručnih mišljenja;
 • Drugi poslovi predviđeni zakonom i drugim aktima.

 

Služba za prostorno planiranje: Službenik za Prostorno Planiranje (formirano)

 

 • Izrađuje plan prostornog razvoja, kartu zone, regulativnim i ruralni plan opštine;
 • Prati realizaciju urbanističkih i regulacionih planova i svih intervencija u prostoru na teritoriji opštine;
 • Prezentuje prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i Zakonom;
 • Izrađuje izveštaje i analize;
 • Referiše ispred odeljenja u vezi sa stručnim analizama u radu komisija i drugih radnih tela skupštine;
 • Koordinira rad sa projektantima;
 • Daje ocenu o usklađenosti sa urbanističkim planovima;
 • Prima stranke i daje potrebna obaveštenja.
Pax logo Logo projekta Nsi logo