Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za budzet i finansije: Mirjana Alagić, VD glavni finansijski službenik

Kontakt: mirajovicalagic75@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za budžet i finansije

Služba za izradu budžeta

 • Daje predlog ekonomskih smernica opštinskoj upravi, 

 • Donosi stručno uputstvo za sastavljanje nacrta budžeta koji sadrži glavne smernice za opštinsku upravu, 

 • Dostavlja uputstva korisnicima budžeta,

 • Analizira zahteve za finansiranje direktnih budžetskih korisnika i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, 

 • Priprema i učestvuje u izradi nacrta budžeta opštine, sastavlja Odluku o budžetu, Odluku o izmeni i dopuni budžeta,

 • Učestvuje u izradi finansijskih planova budžetskih korisnika,

 • Obaveštava korisnike budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama  istih, 

 • Prati realizaciju tekuće budžetske rezerve i neposredno vodi evidenciju o tome,

 • Prati promenu finansijskih planova direktnih korisnika budžeta, 

 • Vrši eventualne promene i prosleđuje izmenjeni budžet trezoru, 

 • Vrši obradu zahteva za dodatnim sredstvima opštinskih organa i Skupštine Opštine,

 • Vrši obradu mesečnog izveštaja o izvršenim isplatama plata zaposlenih i o tome  redovno izveštava Ministarstvo finansija.

 

Služba za računovodstvo i blagajna:Blagajnik (formirano)

 • Dokumentuje i analizira poslovanje tako što obezbeđuje informacije o finansijskim tokovima;

ïVrši obračun plata radnika Skupštine Opštine i opštinske uprave, 

 • Vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja;

 • Sastavlja periodične obračune i završni račun, vrši obračun poreza i sastavlja poreski bilans;

 • Organizuje i koordinira rad računovodstva interno i sa drugim odeljenjima;

 • Obezbeđuje kvalitet tako što se pridržava važećih propisa, zakona i dobre prakse u radu;

 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora odeljenja;

 • Blagajnik rukuje gotovim novcem i vodi dnevnik blagajne;

 • Vrši sve isplate u okviru organa opštine;

 

Služba za prihode: Službenik za finansijske prihode (formirano)

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza, 

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica,

 • Ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica, 

 • Priprema bazu podataka za štampanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, 

 • Priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja, 

 • Pojedinačno unosi podatak o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, 

 • Predlaže nalogodavcu budžeta planiranje i mere za realizaciju prihoda,

 • Izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju i obavlja druge poslove po nalogu direktora odeljenja za budžet i finansije. 

 

Služba za porez na imovinu

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode, za koje se rešenjem utvrđuje obaveza, prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica;

 • Ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica;

 • Priprema bazu podataka za štampu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica;

 • Priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja;

 • Izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju.

 

Služba trezora: Službenik za isplatu (formirano)

 • Obavlja poslove knjiženja po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u glavnoj knjizi trezora;

 • Vrši sravnjenja sa pomoćnim knjigama i sastavlja bilanse i izveštaje;

 • Sastavlja godišnje račune, informacije o godišnjem računu i godišnje račune konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti;

 • Obavlja poslove evidentiranja prihoda, primanja i izvršenih pojedinačnih rashoda;

 • Sprovodi postupak evidentiranja odobrenih izmena i preusmeravanja apropriacija;

 • Obavlja i druge poslove koje odredi direktor odeljenja.

Pax logo Logo projekta Nsi logo