Kancelarija za kadrovska pitanja

Direktor Kancelarije za kadrovska pitanja: Stevan Djokić

Kontakt: Stevan.djokic@rks-gov.net

Delokrug rada Kancelarije za kadrovska pitanja

  • U saradnji sa direktorom odeljenja za opštu administraciju daje smernice, predloge i najbolja rešenja u vezi efikasnog funkcionisanja kadrovske službe u opštinskoj upravi; 
  • Planira kadrovska rešenja;
  • Stara se o procesu zapošljavanja i izboru novih radnika;
  • Priprema Akt o imenovanju, Ugovor o radu ili Ugovor o delu za radnike Opštine, 
  • Vrši procenu i ocenu rada osoblja Opštinske uprave; 
  • Stara se o stručnom usavršavanju osoblja Opštinske uprave, izgradnji kapaciteta i napredovanja u karijeri;
  • Vodi računa da odnosi među radnicima budu profesionalni, korektni i u skladu sa Kodeksom ponašanja opštine Zvečan; 
  • Preduzima disciplinske mere protiv onih radnika čije ponašanje i radna disciplina nisu na zadovoljavajućem nivou; 
  • Stara se o adekvatnoj primeni odredbi Zakona o civilnoj službi, Zakona o radu i drugih pozitivno-pravnih propisa. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo