Kancelarija za javne nabavke

Direktorica Kancelarije za javne nabavke: Maja Popović

Kontakt: maja.popovic@rks-gov.net

Delokrug rada Kancelarije za javne nabavke

 • Odgovorna je za zakonito, transparentno i blagovremeno vršenje poslova javne nabavke, kao što je predviđeno Zakonom o javnoj nabavci; 
 • Koordiniše svoje poslove sa odeljenjem za ekonomiju, finansije i budžet i službama ovih odeljenja;
 • Stara se o ispunjavanju uslova za ekonomičnu, efektivnu, uspešnu i transparentnu upotrebu opštinskih finansijskih sredstava koja su namenjena za javne nabavke;
 • Obavlja poslove javne nabavke za opštinsku upravu kao korisnika budžetskih sredstava; 
 • Priprema modele tenderske dokumentacije i ugovore za sve javne nabavke na osnovu Zakona o javnim nabavkama, kao i na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa poznavaocima propisa iz oblasti za koje se vrši dodela javne nabavke;
 • Koordiniše rad i aktivnosti u vezi sa pripremom tenderske  dokumentacije sa Komisijom za javne nabavke; 
 • Priprema javne pozive i pozive za prikupljanje ponuda za javne nabavke i vodi evidenciju o danu i času prijema ponude;
 • Prikuplja ponuda u saradnji i koordinaciji sa predsednikom Komisije za javne nabavke;
 • Učestvuje u radu Komisije za javne nabavke; 
 • Dostavlja obaveštenja o dodeli ugovora o javnim nabavkama svim ponuđačima;
 • Sačinjava detaljan izveštaj o svakom sprovedenom postupku javne nabavke i nakon potpisivanja od strane članova komisije isti dostavlja naručiocu;
 • Vrši neformalnu proveru i analizu tržišta pre svake javne nabavke i dostavlja pozive za prikupljanje ponuda; 
 • Prati izvršenje svih javnih nabavki u skladu sa zaključenim ugovorima;
 • Pribavlja izveštaje o svakom pojedinačno dodeljenom u postupku javnih nabavki;
 • Vodi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova; 
 • Obavlja arhiviranje dokumentacije;
 • Odgovorna je za čuvanje poslovne tajne ponuđača; 
 • Stara se o uspešnom planiranju javnih nabavki u cilju smanjivanja mogućnosti da javne nabavke ne budu obavljene u skladu sa zakonom, a sve u cilju izbegavanja grešaka, neadekvatnog trošenja budžetskih sredstava, ponavljanja postupka, dobijanja nedovoljnog broja ponuda i dr.
 • Daje saglasnost budžetskim korisnicima za pokretanje postupka javne nabavke male i velike vrednosti po prethodno dostavljenoj dokumentaciji; 
 • Utvrđuje zakonitost i pravilnost sprovedenog postupka javne nabavke i sprečava bilo kakav oblik diskriminacije.
 • Izrađuje zbirni izveštaj o dodeljenim ugovorima o javnim nabavkama u opštini za  prethodnu godinu i dostavlja ovaj izveštaj gradonačelniku; 
 • Učestvuje u pripremi plana javnih nabavki za tekuću godinu za potrebe Opštinske uprave, a sve u tesnoj saradnji sa jedinicama Opštinske uprave; 
Pax logo Logo projekta Nsi logo