Zyra për komunitete dhe kthim

Drejtori i Zyrës për Komunitete dhe kthim - Lulzim Peci

 

Kontakti: lulzim.b.peci@rks-gov.net

 

Fushëveprimi i punës së zyrës për komunitete dhe kthim:

  • Zhvillon politika dhe promovon rregulloret ligjore lidhur me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, përfshirë të drejtën e kthimit, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe akte tjera  ligjore e nënligjore;
  • Promovon krijimin e kushteve të favorshme për kthim dhe mundëson të drejtën e kthimit;
  • Krijon kushte për ndërtimin e besimit, dialogut dhe pajtimit në mes të bashkësive;
  • Mundëson dhe kryen monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Qeverisë për Kthim dhe afërsinë ndaj komuniteteve;
  • Zhvillon programe për lehtësimin e reintegrimit të barabartë të të gjitha komuniteteve të cilat momentalisht banojnë në territorin e komunës dhe mundëson kthim të qëndrueshëm të personave të zhvendosur dhe refugjatëve;
  • Kujdeset për atë që politika në nivel komunal të përfshijë masa mbrojtëse lidhur me mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve sikurse që janë të drejtat e njeriut, duke përfshirë edhe të drejtën në kthim të zhvendosurve, lirinë e tyre të lëvizjes, përdorimin e gjuhës amtare, lirinë e shprehjes, qasjen e barabartë në informata, shërbime komunale, banim të qëndrueshëm, organe gjyqësore dhe institucione tjera;
  • Propozon strategji komunale për kthim të cilat përfshijnë hapa dhe masa të cilat kanë për qëllim mbrojtjen efikase të të drejtave dhe interesave të kthyerve si dhe kujdeset për zbatimin e Strategjisë në praktikë;
  • Përcjellë dhe mirëmban kornizën e të kthyerve ashtu që të mund të arrij të siguroj të qasjen e bazuar në të drejtat të cilat ju përgjigjen nevojave të personave të zhvendosur, bashkëpunon me Ministrinë për kthim dhe komunitete, si dhe me organizatat dhe agjencitë qeveritare dhe joqeveritare; 
  • Regjistron të gjithë të kthyerit dhe të zhvendosurit në territorin e komunës dhe propozon masa për kujdesin ndaj tyre dhe reintegrimin në shoqëri;
  • Kryen detyra të tjera të përcaktuara në bazë të rregulloreve në fuqi dhe për punën e saj i raporton kryetarit.
Pax logo Logo projekta Nsi logo