Zyra për Informim publik

Zyra për Informim Publik nuk është e formuar.

 

Fushëveprimi i punës së Zyrës për Informim publik:

 

• Komunikimi me publikun, i cili ka të bëjë me njoftimin e qytetarëve mbi punën e Komunës, kryetarit, departmenteve të komunës dhe shërbimeve tjera;

• Organizon konferenca për shtyp, koordinon komunikimin në mes të Qeverisë, Komunës dhe publikut, si dhe bën informimin e brendshëm;

• Kryen detyra të punës ndërkombëtare dhe organizatae tjera, punë teknike administrative dhe komunikimin me komuna tjera; 

• Në koordinim me shërbimin e IT punon në përditësimin dhe mbikëqyrjen e faqes zyrtare të Komunës; 

• Bashkëpunon me të gjithë sektorët lidhur me mbledhjen e informacioneve të zhvilluara dhe të njejtën e përditëson dhe e arkivon;

• Organizon konferencë për shtyp, shkruan komunikata për shtyp, përgaditë protokollin dhe programin e ceremonive inaguruese dhe mënyrën e komunikimit me subjekte relevante për publikun (mediat, qytetarët, grupet e qëllimit, përfaqësuesit e organizatave qeveritare dhe joqeveritare, agjencioneve ndërkombëtare etj.) organizon dhe përgaditë material për diskutim të buxhetit dhe këshillimeve publike me qytetarët dhe në afate të parapara njofton publikun për subjektet relevante.

Pax logo Logo projekta Nsi logo