Zëvendës kryetari

Roli i nënkryetarit

  • Kryetari ka zëvendësin e tij
  •  Nënkryetari emërohet dhe shkarkohet nga përgjegjësitë nga ana e kryetarit.
  •  Me kërkesën e kryetarit, nënkryetari ndihmon në kryerjen e detyrave ekzekutive dhe vepron në mungesën e tij/saj.
  • Kur të lirohet vendi i nënkryetarit të komunës, kryetari i komunës emëron nënkryetar të ri të Komunës, jo më vonë se tridhjetë ditë nga momenti kur vendi ka mbetur i zbrazët.
  • Dispozitat e këtij statusi në konflikt interesi për kryetarin zbatohen në raport me nënkryetarin e tij.