Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Drejtoresha e Drejtorisë për shërbime sociale: Svetlana Mihajlović

Kontakti: lana.st1311@gmail.com

Struktura organizative e Deaprtmentit për Shëndetësi dhe Mbrojtje Sociale

Shërbimi i mjekësisë primare:

 • Përfshinë masa për sigurimin e kujdesit shëndetësor të interesit për qytetarët në komunë; 
 • Monitoron gjendjen shëndetësore të popullatës dhe punën e shërbimit shëndetësor në territorin e tij,
 • Kujdeset për zbatimin e standardeve të përcaktuara të kujdesit shëndetësor;
 • Krijon kushtet e qasjes për përdorimin e kujdesit parësor shëndetësor në territorin e tyre,
 • Koordinon, inkurajon, organizon dhe drejton zbatimin e mbrojtjes së ushtruar nga veprimtaritë e organeve të vetëqeverisjes, qytetarët, ndërmarrjet dhe institucionet e tjera,
 • Siguron fonde për ushtrimin e të drejtave themelore mbi institucionet shëndetësore, në përputhje me ligjin, në lidhje me mirëmbajtjen dhe pajisjen e ambienteve shëndetësore, mirëmbajtjen e ambienteve të pajisjeve mjekësore dhe jo-mjekësore dhe mjeteve të transportit, si dhe detyrime të tjera të përcaktuara me ligj dhe aktin e themelimit;
 • Bashkëpunon me organizata humanitare dhe profesionale, federata dhe shoqata në fushën e zhvillimit të kujdesit shëndetësor dhe edukimit të stafit mjekësor,
 • Kryen detyra administrative dhe teknike për nevojat e departamentit, siç janë shpallja e vendeve të lira të punës për zgjedhjen e drejtorëve, si dhe vendet e lira të punës për pranimin e personelit mjekësor dhe jo-mjekësor, dhe në bashkëpunim me drejtorin përgaditë kontrata pune për personelin mjekësor dhe atë jo-mjekësor.

Qendra për Punë Sociale

 • Kryen punë të sigurimeve shoqërore;
 • Monitorimi i statusit shoqëror dhe nevojave për mbrojtje sociale të qytetarëve;
 • Siguron informacione në lidhje me fushën e mbrojtjes sociale me qëllim të promovimit të shërbimeve sociale dhe politikave sociale;
 • Monitorimi i situatës së familjeve me aftësi të kufizuara shoqërore, institucioneve për fëmijë, të rritur, pleq dhe pensionist;
 • Pranon kërkesa dhe shpërndan kërkesa për ndihmë sociale;
 • Kontrollon kërkesat duke përcaktuar statusin e kategorive më të rrezikuara të banorëve, të ashtuquajturat. Rastet sociale i rekomandoj Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale për dhënien e ndihmës sociale nëse këto kërkesa të qytetarëve janë të justifikuara dhe plotësojnë të gjitha kushtet për dhënien e ndihmës sociale në përputhje me Ligjin aktual për Mbrojtjen Sociale;
 • Auditon të drejtat e sigurimeve shoqërore dhe kryen detyra të tjera të kërkuara me ligj.

Shërbimi i inspeksionit sanitar

 • Mbikëqyr kushtet sanitare në bizneset publike dhe private, industri dhe restorante;
 • Kujdeset për sigurinë e ushqimit në procesin e prodhimit dhe tregut;
 • Parandalon shkeljet e masave të përgjithshme dhe specifike për të parandaluar zhdukjen e sëmundjeve të ndryshme;
 • Organizon fushata ndërgjegjësimi publik dhe aktivitete të tjera të dobishme;
 • Mbikëqyr pastertine e ujit, strukturën e pajisjes dhe aparatet e prodhimit të ujit të pijshëm;
 • Përgatit procesverbalin e mbledhjeve të inspektimit;
 • Identifikon, komunikon dhe administron dënimet dhe sanksionet në nivelin komunal;
 • Mbështet komunën në përgatitjen e projektvendimeve specifike shëndetësore.
Pax logo Logo projekta Nsi logo