Drejtoria për urbanizëm dhe inspektoriat

Drejtoria për urbanizëm dhe inspektoriat: Nadica Hristov

Kontakti: nadicahristov.zv@gmail.com

Struktura Organizative e Departmentit për Urbanizëm dhe Inspektoriat

Shërbimi për urbanizëm: Zyrtari i Ndërtimit
 • Harton një plan të detajuar urbanistik për komunën dhe planet rregulluese;
 • Kujdeset për realizimin e respektimit të planeve të rregullimit urban;
 • Monitoron të gjitha aktivitetet dhe ndërhyrjet në zonën që është pjesë e planit urbanistik të komunës;
 • Raporton tek drejtori i departamentit për të gjitha analizat e ekspertëve në fushën e planifikimit urban ose punën e komisioneve dhe organeve të tjera të punës të Kuvendit Komunal;
 • Koordinon aktivitetet e zhvillimit të projektit nga projektet e autorizuara dhe mbikqyr zbatimin e projektit në komunë;
 • Vlerëson përputhjen e projekteve specifike me planin urbanistik;
 • Menaxhon procedurën për lëshimin e vendimit për lejen e vendndodhjes;
 • Shqyrton vendimet sipas ankesave;
 •  Lëshon leje për përdorimin e objekteve në procesin e legalizimit të zemërimit të objekteve të ndërtuara me ligj në komunë;
 •  Udhëheq procedurat administrative, përgaditë informacione për vendndodhjen, lëshon fragmente nga dokumentet e planifikimit;
 • Rishikon dokumentacionin teknik lidhur me pajtueshmërinë me lejen e lëshuar të lokacionit;
 • Prezanton dokumente të planifikimit hapësinor me kërkesë të palës dhe i vendos ato në dispozicion për inspektim, kontrollon përputhjen e dokumenteve urbanistike me planet urbane dhe ligjet përkatëse në fuqi;
 • Ndjek procedurën administrative;
 •  Lëshon lejet e ndërtimit dhe vendimet për ndërtimin e strukturave dhe ekzekutimin e punimeve;
 • Jep leje përdorimi për objektet në procesin e legalizimit dhe kryen të gjitha procedurat e nevojshme të legalizimit;
 • Kryen verifikimin e përputhshmërisë së projekteve kryesore me lejen e lëshuar të vendndodhjes;
 • Përpunon dhe plotëson dokumentacionin e kërkuar në procesin e lëshimit të lejes së ndërtimit dhe lejes së funksionimit;
 •  Menaxhon procesin e plotësimit të dokumentacionit;
 •  Vendos të refuzojë kërkesën për leje ndërtimi,
 • Dorëzon raporte dhe analiza në lidhje me ndërtimin e objekteve;
 • Përpunon vendimet sipas ankesave, jep njoftime për kërkesat e palëve, paraqet dokumente planifikimi me kërkesë të një pale dhe i vë ato në dispozicion për inspektim;
 •  Kryen pranimin teknike të objekteve;
 •  Kryen detyra profesionale administrative në procesin e përgaditjes dhe inspektimit të objekteve;
 •  Formon komitete kompetente dhe nxjerr një vendime për të;
 •  Kontakton dhe koordinon veprimtarinë  me anëtarët e Bordit Mbikëqyrës, kontraktorin në procesin e inspektimit teknik;
 •  Mbledh dokumentacionin për të inspektuar objektin;
 •  Ndihmon komitetin në përgaditjen e procesverbalit dhe i vë ato në dispozicion të palëve dhe / ose anëtarëve të komitetit;
 •  Kujdeset për dokumentacionin deri në lëshimin e aprovimit, përgaëdit të dhënat dhe merr vendime për përdorimin e objektit;
 • Mban një regjistër të lejeve të përdorimit të lëshuar të lëshuar;
 •  Kryen mbikëqyrjen e inspektimit në përputhje me dispozitat dhe autoritetet bazuar në Ligjin për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin;
 • Drejton procedurën administrative deri në ekzekutimin administrativ, në përputhje me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative;             
 • Merr pjesë në procesin e përmbarimit dhe kryen detyra të tjera siç kërkohen nga drejtori i departamentit;
 • Përcakton të drejtën e marrjes me qira, ndërprerjen e së drejtës së përdorimit, shpronësimit dhe shpronësimit të tokës dhe kryen të gjitha aktivitetet e tjera që lidhen me përdorimin dhe asgjësimin e tokës, në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Siguron bazë dokumentare për përgaditjen e analizave, elaborimeve, raporteve për nevojat e Kuvendit ose organeve ekzekutive;
 • Jep mendime dhe shpjegime të ekspertëve në lidhje me zbatimin e rregulloreve ligjore;
 • Kryen detyra profesionale administrative për Komisionet e Kuvendit;
 • Koordinon punën me punonjësit e tjerë në hartimin e akteve normative dhe kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin komunal dhe akte të tjera ligjore të administratës komunale;
 •  Kryen procedurë administrative në lidhje me objektet në fushën e tokës ndërtimore, nxjerr vendime, kryen përpunimin e çështjeve rreth përcaktimit të tokës për përdorim të rregullt të ndërtesës, marrjes me qira të tokës tjetër të ndërtimit;
 • Kryen punë administrative për Komisionin për Përdorimin e Tokës së Ndërtimit Publik,
 • Kryen procedurën e shpronësimit me kërkesë të përfituesit të shpronësimit dhe të shpronësimit me kërkesë të pronarit të mëparshëm të tokës;
 • Kujdeset për mbrojtjen e pronës komunale dhe tokës ndërtimore urbane.

Shërbimi i inspeksionit (Inspektori i ndërtimit)

 • Kontrollon zbatimin e legjislacionit në fushën e ndërtimeve;
 • Mbikëqyrje e përhershme e ndërtesave ligjore dhe strukturave që përfshin ngritjen, instalimin, renovimin, shtrirjen, ndryshimin ose prishjen e të gjitha strukturave të ndërtesave nga punimet marrëse dhe mirëmbajtëse normale të ndërtesave dhe strukturave ekzistuese të përcaktuara nga autoriteti komunal kompetent në udhëzimet komunale për ato raste kur leja nuk kërkohet.
 • Inspektimi i kushteve urbano-teknike (miratimi urban);
 •  Inspektimi i dokumentacinit teknik (projekte ndërtimi, leje ndërtimi);
 •  Inspektimi i lejes për përdorim të strukturave (pas përfundimit të fazës së ndërtimit);
 •  Propozim për punën e prishjes dhe mbikëqyrjen e punës së prishjes së strukturave pa leje;
 • Lëshimi dhe komunikimi i gjobave dhe përgatitja e vendimeve për përfundimin dhe punimet ligjore të ndërtimit;
 • Propozimi i lëshimit të vendimeve dhe përfundimeve të prishjes për ekzekutimin e vendimit;
 •  Lëshimin e gjobave administrative administrative për shkeljen e dispozitave që përbëjnë vepra të vogla dhe vepra penale;
 •  Zbatimi i procedurave të raportimit në gjykatë për rastet e shkeljeve;
 • Përgaditja e procesverbalit nga ndalesat e inspektimit dhe / ose raportet e inspektimit;
 •  Menaxhimi i regjistrit të inspektimit komunal;
 • Mbështetje në përgaditjen e projektvendimeve specifike komunale në lidhje me ndërtimin dhe planifikimin hapësinor.