Drejtoria për turizëm, hotelieri, gjueti dhe peshkim

Departamenti i Turizmit dhe Hotelierisë, Gjuetisë dhe Peshkimit nuk është formuar.

Struktura organizative e Departamentit të Turizmit dhe Mikpritjes, Gjuetisë dhe Peshkimit

Shërbimi i Turizmit dhe Hotelierisë

  • Bën regjistrimim e subjekteve afariste në territorin e komunës dhe lëshimin e licencave për funksionimin e tyre përmes informimit të kushteve dhe dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e biznesit;
  • Propozimin dhe marrjen e masave për të përmirësuar qarkullimin e turizmit dhe efektet e këmbimit valutor nga turizmi;
  • Shpalljen dhe përdorimin e qëndrueshëm të hapësirës teknike, përcaktimi i një destinacioni turistik dhe destinacioni përparësor turistik;
  • Monitorimi dhe analizimi i investimeve qeveritare në zhvillimin e turizmit përmes masave nxitëse dhe propozimit të masave korrigjuese.

Shërbimi i gjuetisë dhe peshkimit

  • Organizimi i pajtueshmërisë me dokumentet e planifikimit në lidhje me gjuetinë dhe peshkimin;
  • Monitoron dhe kontrollon peshkimin dhe burimet e kafshëve në komunë për qëndrueshmëri sasiore;
  • Përcakton sasinë e kompensimit për dëmet ndaj peshqve dhe kafshëve.