Drejtoria për shërbime publike dhe infrastrukturë

Departmenti për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë është formuar.

Struktura organizative e Departmentit për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë

Shërbimi për shërbime publike: Udhëheqësi i Sektorit për Shërbime Publike, Zyrtari i Sektorit Zyrtari i Shërbimeve Publike – Kjo drejtori është formuar

  •  Mundëson ofrimin e shërbimeve publike në komunë;
  • Kryen analiza të cilësisë dhe propozon masa për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike;
  • Sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve publike dhe hapësirave të hapura dhe varrezave;
  • Lëshimi i licencave për shërbime dhe pajisje, përfshirë shërbimet publike të transportit vendor dhe taksi.

Shërbimi për infrastrukturën dhe projektet:

  • Planifikon investimet kapitale për ndërtimin e infrastrukturës;
  •  Përgaditë lëndën dhe vlerësimin e investimeve kapitale;
  • Koordinoon punën me projektuesit;
Pax logo Logo projekta Nsi logo