Kryesuesi i Kuvendit Komunal

Kryetar i Kuvendit Komunal të është Dragan Hristov (Lista Srpska).

Kontakti

Roli i Kryesuesit  të Asamblesë Komunale të Zveçanit

Përgjegjësitë

Kryesuesi i Kuvendit Komunal

• Përcakton rendin e ditës të seancave të Kuvendit Komunal në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës;

• Fton dhe kryeson seanca të rregullta dhe të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal;

• Kryeson mbledhjet e Komisionit të Politikave dhe Financave;

 

• Nënshkruan të gjitha aktet e miratuara të Asamblesë Komunale dhe i dërgon kryetarit një kopje;

Zgjedhja dhe mandati

• Kuvendi Komunal, me shumicë votash nga këshilltarët, zgjedh Kryetarin e Kuvendit Komunal. Votimi për Kryetarin e Kuvendit Komunal bëhet me votim të fshehtë.

Kryesuesi i Kuvendit Komunal zgjidhet për të njëjtin mandat si këshilltarët e Kuvendit.

Nëse asnjë kandidat nuk merr shumicën e kërkuar të votave në raundin e parë të votimit, atëherë të dy kandidatët me numrin më të madh të votave hyjnë në raundin e dytë. Një kandidat i cili merr më shumë se gjysmën e votave të numrit të përgjithshëm të këshilltarëve të zgjedhur do të zgjidhet Kryetar i Kuvendit Komunal.

Pax logo Logo projekta Nsi logo