Kabineti i kryetarit

Vučina Janković mban detyrën e kryetarit të Komunës së Zveçanit nga viti 2013. Si kandidat i Listës Serbe është rizgjedhur në zgjedhjet lokale 2017. Ka përfunduar masterin në studimet e juridikut në Fakultetin Juridik të Prishtinës me lokacion të përkohshëm në Mitrovicë. Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve..

Kontakti: vucina.jankovic@rks-gov.net

 

Roli i kryetarit

 

Kryetari zgjidhet drejtpërdrejtë nga zgjedhjet në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Mandati i kryetarit zgjatë katër vite.

 

Kryetari kryen përgjegjësitë e mëposhtme:

 

• Përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj;

• E udhëheqë dhe qeverisë me qeverisjen lokale, bën menaxhimin e financave të Komunës;

• Kryen të gjitha kompetencat të cilat nuk janë në mënyrë të veçantë të ndara për Kuvendin e Komunës dhe asamblistët e saj;

• Ekzekuton vendimet e Kuvendit të Komunës;

• Emëron dhe shkarkon zëvendësit e tij;

• Emëron dhe shkarkon drejtorët e komunës;

• Organizon dhe menaxhon politikat e komunës;

• Propozon rregullore dhe akte tjera komunale për miratim nga Kuvendi i Komunës;

• Propozon plane për zhvillim të komunës, rregullim dhe investime;

• Propozon buxhetin vjetor për miratim nga Kuvendi i Komunës dhe menaxhon me buxhetin e saj;

• Raporton para Kuvendit të Komunës për situatën financiare – ekonomike dhe zbatimin e planeve komunale për investime të paktën një herë në gjashtë muaj apo aq shpesh sa kërkon Kuvendi Komunal;

• Mund të kërkoj nga Kuvendi Komunal, vetëm një herë të shqyrtoj aktet komunale nëse konsideron që ai akt i shkel ligjet në fuqi;

• E konsulton zëvendësin e kryetarit për pakica lidhur me çështjen që kanë të bëjnë me komunitetet jo shumicë;

• Aktivitete të tjera të cilat i janë ndarë atij/asaj nga ana e Kuvendit Komunal. 

 

Kabineti i kryetarit përbëhet nga:

 

  • Zyra për burime njerëzore
  • Zyra e Prokurimit
  • Zyra e auditorit të brendshëm
  • Zyra për informim publik
  • Zyra për çështje juridike
  • Zyra për komunitete dhe kthim 

 

Pax logo Logo projekta Nsi logo