Drejtoria për pylltari, bujqësi dhe zhvillim rural

Drejtoresha e Departmentit për Pylltari, Bujqësi dhe Zhvillim Rural: Suzana Mirković-Gvozdić

Kontakti: mirkovicgvozdic@gmail.com

Struktura Organizative e Departmentit për Pylltari, Bujqësi dhe Zhvillim Rural

Shërbimi për Buqjësi dhe Pylltari:

 •  Monitorimi dhe analizimi i situatës në fushën e bujqësisë;
 • Monitorimi dhe analizimi i shkallës së shfrytëzimit të burimeve bujqësore, përcaktimi i investimeve investuese në prodhimin bujqësor edhe përpara funksionimit të produkteve bujqësore;
 • Harton planin për zhvillimin afatgjatë të fushës së ekonomisë dhe blegtorisë dhe gjen mënyra dhe mënyra për të zbatuar planin;
 •  Propozon buxhetin për nevojat e departamentit;
 •  Organizon dhe mbështet krijimin e një shoqate të fermerëve të angazhuar në zhvillimin rural dhe zhvillimin bujqësor në përgjithësi;
 • Organizon dhe mbështet zhvillimin profesional të prodhuesve bujqësorë;
 •  Kujdeset për mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e pyjeve në komunë;
 • Merret me mbrojtjen e burimeve bimore dhe shtazore;
 • Mban të dhëna për pylltarinë;
 • Propozon plane për parandalimin dhe shpyllëzimin ligjor;
 • Propozon plane për shënjimin dhe shpyllëzimin në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Raporton prerjet e paligjshme në Shërbimin Policor të Kosovës.

Shërbimi për Zhvillim Rural:

 •  Harton planin për zhvillimin afatgjatë të bujqësisë dhe fshatit;
 •  Propozojnë masa parandaluese dhe vlerëson dëmtimet në rast të fatkeqësive natyrore të familjeve rurale;
 • Promovon dhe mbështet krijimin dhe vazhdimin e veprimtarive brenda dhe jashtë fermës, dhe punon për të promovuar mundësi për gjenerimin dhe punësimin e realizimit të ardhurave rurale;
 • Zhvillimi i raporteve dhe informacionit për zhvillimin rural dhe ofrimi i shërbimeve këshilluese;
 • Përcakton dhe propozon përparësi zhvillimi në fusha të tjera;
 •  Në përputhje me procedurat e miratuara, koordinon identifikimin dhe ekzekutimin e projekteve në zonat rurale.
Pax logo Logo projekta Nsi logo