Drejtoria për kulturë

Departmenti për Kulturë nuk është formuar.

Struktura Organizative për Kulturë

Shërbimi për Kulturë

  •  Kujdeset për mbrojtjen e pasurive të rëndësishme kulturore në komunë;
  • Inicon dhe organizon aktivitete kulturore dhe artistike dhe ngjarje;
  •  Kujdeset për kushtet e duhura të punës në institucione të tilla si Shtëpia e Kulturës ose kushtet e punës për individë. si artistë të pavarur;
  • Siguron fonde për mirëmbajtjen e objekteve kulturore;
  • Mbikëqyr punën e institucioneve kulturore;
  • Kryen procedurën e përcaktimit të emrit të shesheve dhe rrugëve për nevojat e Komisionit për Monumente dhe Emrat e Sheshit në komunë;
  • Ndan çmime në fushën e artit, siç janë çmime për vepra të letërsisë, teatrit, muzikës, artit apo filmit, dhe më shumë;
  • Organizon debate publike për të promovuar kulturën;
  • Bashkëpunon me qytete dhe vende të tjera për të integruar më mirë dhe shkëmbyer përvojë, si dhe me OJQ-të dhe organizatat e tjera jashtë fushës së kulturës.
Pax logo Logo projekta Nsi logo