Drejtoria për kadastër, pronë dhe planifikim hapësinor

Departmenti i Kadastrit, Pronës dhe Planifikimit Hapësinor është i formuar.

Struktura organizative e Departmentit për Kadastër, Pronë dhe Planifikim Hapësinor

Shërbimi i Kadastrit

 •  Lëshon kopjet e planit të parcelave kadastrale, çertifikatën e pasurive të patundshme, aktin e titullit, regjistron pasuritë e paluajtshme dhe ndryshimet në aspektin e tokës dhe mban një regjistër në të;
 •  Mban shënime të kërkesave të pranuara nga individë dhe persona juridik;
 •  Mban një regjistër në lidhje me vendimet e dhëna personave fizik;
 •  Mban evidencën dhe regjistrimin e të gjitha parcelave kadastrale në territorin e komunës;
 •  Mban regjistrime dhe regjistrime të ndërtesave dhe pjesëve të veçanta të ndërtesave në territorin e komunës;
 •  Mban evidencën e regjistrave të lokaleve të biznesit;
 •  Kujdeset për mënyrën e përdorimit të parcelave kadastrale;
 • Posedon me të dhëna mbi pozitën, formën dhe hapësirën e parcelave kadastrale, ndërtesave dhe pjesëve të veçanta të ndërtesave;
 •  Mbledh të hyrat kadastrale;
 •  Kujdeset për mbrojtjen e të drejtave reale në patundshmëri;
 •  Mban evidence mbi bartësit e të drejtave në patundshmëri;
 •  Mban evidence lidhur me ngarkesat dhe kufizimet në kuptimin e pronave të patundshme;
 •  Kryen anketat e tokës, ndryshon planet gjeodezike dhe regjistrimet kadastrale dhe kryen detyra të tjera siç janë: marrja e kërkesave, puna në terren, përpunimi i të dhënave të zyrave, anketimi i tokës, regjistrimi i pasurive të paluajtshme ose ndryshimet në pasuri të paluajtshme, paraqitja e vendimeve për ndryshimet e bëra , arkivimi i lëndëve, etj;
 • Dorëzon të dhëna dhe raporte kadastrale tek autoritetet gjyqësore, organet tatimore, statistikat dhe institucionet e tjera sipas kërkesës;
 • Kryen matje kadastrale për nevojat e personave fizikë, juridikë, bashkë dhe kryen punime gjeodezike në bazë të të dhënave të marra nga sistemi i informacionit gjeodezik dhe kadastral;
 •  Pranon kërkesat e palëve për vëzhgim në territorin e komunës;
 • Kujdeset për hartimin dhe mirëmbajtjen e planit digjital gjeodezik dhe sistemeve të informacionit në gjeodezi
 • Siguron qasje të lirë në të dhënat për diametrin dhe kadastrën e tokës dhe çështjet dhe kopjet e akteve të planeve, ekstrakteve dhe transkriptimeve të të dhënave nga operatorët kadastral;
 • Mban shënime për emrat e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrin e ndërtesave dhe shtëpive në komunë;

 

Shërbimi i Marrëdhënieve Juridike të Pronave:

 •  Vlerëson pasuritë sipas kritereve dhe standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;
 •  Mban libra mbi regjistrat e pasurive të patundshme dhe tokave të komunës;
 • Përditëson pasuritë bazuar në dokumente të verifikuara;
 • Mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme;
 • Mban shënime të punës së kryer;
 • Kryerja e procedurave administrative në rastet që lidhen me shpronësimin e pasurive të paluajtshme, anulimin e vendimit për shpronësim, transferimin administrativ, konfiskimin e tokës, vendosjen e së drejtës së servitutit mbi pasuritë e paluajtshme, zbatimin e procedurës së kompensimi;
 • Lëshimin e çertifikatave për qytetarët dhe personat juridikë për të dhënat nga regjistrat e departamentit, sigurimin e njoftimeve për kërkesat e paraqitura, lëshimin e kopjeve të vërtetuara të akteve të këtij departamenti;
 • Monitorimin dhe studimin e situatës në fushën e ligjit të pronës dhe bërja e propozimeve për marrjen e masave, dhënia e mendimeve të ekspertëve;
 • Punë të tjera të parashikuara me ligj dhe akte të tjera.

 

Shërbimi për planifikim hapësinor

 • Harton një plan zhvillimi hapësinor, hartën e zonave, planin rregullues dhe rural për komunën;
 • Monitoron zbatimin e planeve urbanistike dhe rregulloreve dhe të gjitha ndërhyrjet në territorin e komunës;
 • Prezanton dokumente të planifikimit hapësinor me kërkesë të një pale dhe i vë ato në dispozicion për inspektim, kontrollon përputhshmërinë e dokumenteve urbanistikë me planet urbanistike dhe Ligjin;
 • Përgaditë raporte dhe analiza;
 • Referon tek departamenti në lidhje me analizat e ekspertëve në punën e komisioneve dhe organeve të tjera të punës të Kuvendit;
 •  Kordinon punën me projektues;
 • Jep vlerësimin në harmoni me planet urbanistike;
 • Pranon palët dhe jep njoftimet e duhura.
Pax logo Logo projekta Nsi logo