Drejtoria për buxhet dhe financa

Drejtoria për buxhet dhe financa: Mirjana Alagić, UD Zyrtari Kryesor financiar

Kontakti: mirajovicalagic75@gmail.com

Struktura Organizative e Departmentit për Buxhet dhe Financa

Shërbimi për hartimin e buxhetit

• Qeverisjes Lokale i ofron propozime për udhëzime ekonomike,

• Jep udhëzime profesionale për hartimin e buxhetit i cili përmban udhëzimet kryesore për qeverisjen e Komunës,

• Ju dorëzon udhëzime përfituesve të buxhetit,

• Analizon kërkesat financiare të përfituesve direkt të buxhetit dhe propozon vlerat e të cilat përfshihen në draft buxhet,

• Përgaditë dhe merr pjesë në hartimin e draftit të buxhetit të komunës, harton vendime për buxhetin, vendime për ndryshimet dhe plotësimet e buxhetit,

• Merr pjesë në hartimin e planeve financiare të shfrytëzuesve të buxhetit,

• Njofton përdoruesit e buxhetit për ndarjet e miratuara dhe ndryshimet e tyre,

• Monitoron zbatimin e rezervës aktuale të buxhetit dhe regjistron direkt atë,

• Monitoron ndryshimet në planet financiare të përfituesve të drejtpërdrejtë të buxhetit,

• Bën ndryshimet eventuale dhe e përcjell buxhetin e modifikuar në Thesar,

• Bën procesimin e kërkesave për fonde shtesë nga organet komunale dhe kuvendi komunal,

• Kryen raportin mujor për pagesat e pagave të punonjësve dhe i raporton rregullisht Ministrisë së Financave.

Shërbimi për kontabilitet dhe arkëtim

• Dokumenton dhe analizon operacionet duke siguruar informacione për fluksin e parave;

• Llogaritë pagat e punonjësve të Kuvendit Komunal dhe administratës komunale,

• Llogaritë përfitimet e sëmundjes/pushimit shëndetësor, përfitimet me kohë të pjesshme, punën me kohë më të gjatë se koha e plotë dhe të ardhurat e tjera personale;

• Përgaditë llogaritjet periodike dhe llogaritë përfundimtare, llogarit taksat dhe përpilon një bilanc tatimor;

• Organizon dhe koordinon punën e kontabilitetit brenda dhe me departamentet e tjera;

• Siguron cilësi duke iu përmbajtur rregulloreve, ligjeve dhe praktikave të mira;

• Kryen detyra të tjera siç është urdhëruar nga drejtori i departamentit;

• Arkëtari merret me para të gatshme dhe regjistrin e parave të gatshme;

• Bën të gjitha pagesat brenda organit komunal;

Shërbimi i të Ardhurave:

• Merr, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për të ardhurat publike vendore për të cilat përcaktohet detyrimi,

• Merr, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për tatimin në pronë personale,

• Përditëson bazën e të dhënave të taksave të pasurive personale,

• Përgaditë bazë të të dhënave për shtypjen e vendimeve për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e individëve,

•  Përgaditë  vendimin për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e personave fizikë për dorëzimin dhe mbajtjen e shënimeve të rrjedhës së dorëzimit,

• Vendos individualisht informacionin në datën e dorëzimit të vendimit për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e individëve,

• Propozon urdhërin për dhënësin e buxhetit për planifikimin e të ardhurave dhe masat,

• Nxjerr aktvendime me kërkesë të qytetarëve për statusin e tyre tatimor dhe kryen detyra të tjera me kërkesë nga Drejtori i Departamentit të Buxhetit dhe Financave.

Shërbimi i tatimit në pronë

• Merr, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për të ardhurat publike vendore, për të cilat vendimi përcakton detyrimin, pranon, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për tatimin në pronë personale;

• Përditëson bazën e të dhënave personale të tatimit në pronë;

• Përgaditë bazën e të dhënave për shtypjen e vendimit për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e individëve;

• Përgaditë vendimin për përcaktimin e taksës së pasurisë së personave fizikë për paraqitjen dhe mbajtjen e shënimeve të rrjedhës së dorëzimit;

• Nxjerr vendime me kërkesë të qytetarëve për statusin e tyre tatimor.

Shërbimi i Thesarit

• Kryen veprimtari lidhur me klasifikim organizativ, ekonomik dhe funksional në Librin e Përgjithshëm të Thesarit;

• Bën krahasim me librat mbështetës dhe përgaditë bilancet dhe raportet;

• Harton llogari vjetore, informacione vjetore mbi llogarinë dhe llogari vjetore të llogarisë së konsoliduar të thesarit të qeverisjes lokale;

• Kryen punën e regjistrimit të të ardhurave, arkëtimeve dhe shpenzimeve individuale të bëra;

• Kryen procedurën e regjistrimit të ndryshimeve të aprovuara edhe përpara se të drejtojë ndarjet;

• Kryen detyra të tjera të përcaktuara nga drejtori i departamentit.

Pax logo Logo projekta Nsi logo