Drejtoria për arsim

Departmenti për Arsim është i formuar.

Struktura organizative e Departamentit të Arsimit

Shërbimi për arsim:  Zyrtar për arsim të ulët dhe të mesëm (Zyrtar për arsim)

 • Kujdeset për gjendjen e objekteve shkollore (ndërtimet e reja dhe rindërtimin e objekteve shkollore ekzistuese);
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e objekteve shkollore;
 • Kujdeset për pajisjen e shkollave me inventarin dhe pajisjet e nevojshme për mësimin në shkollë;
 • Kujdeset për pagesat e kostove të shërbimeve për institucionet e kujdesit shëndetësor;
 • Siguron që mësimi shkollor të kryhet në kushte të favorshme të punës (ngrohje, kushte higjeno-sanitare, ndriçim, etj.);
 • Emëron Bordin e Shkollës;
 • Siguron burime për zhvillimin profesional të stafit mësimdhënës;
 • Kujdesuet për edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta;
 • Mban të dhëna për persona analfabetë dhe persona pa arsim fillor të plotë;
 • Ndan çmime dhe miënjohje në fushën e arsimit;
 • Organizon aktivitete edukative dhe veprime që synojnë të inkurajojnë zhvillimin për të parandaluar sjelljen destruktive të fëmijëve dhe adoleshentëve;
 • Ndihmon Drejtorin e Arsimit në përgatitjen dhe shpalljen e vendeve të lira të punës për zgjedhjen e drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme në komunë, si dhe vendet e lira të punës për personelin mësimdhënës dhe ndihmës, në përputhje me Ligjin e Arsimit në fuqi, Ligjin e Punës dhe akte të tjera ligjore dhe rregullore.
Pax logo Logo projekta Nsi logo