Departamenti për situata emergjente, menaxhim uji dhe mbrojtje të mjedisit

Departamenti për situata emergjente, menaxhim uji dhe mbrojtje të mjedisit nuk është formuar

Struktura Organizative e Departamentit për situata emergjente, menaxhim uji dhe mbrojtje të mjedisit

Shërbimi për situata emergjente, menaxhim uji dhe mbrojtje të mjedisit

 • Identifikon dhe përcakton rreziqet dhe sfidat e sigurisë që mund të rrezikojnë sigurinë e njerëzve dhe pronave të tyre;
 • Sigurimi dhe mirëmbajtja e rezervave të pasurive materiale në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera;
 • Organizimi i sistemeve të monitorimit, njoftimit dhe alarmit, ofrimin e strehimit të popullatës në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera;
 • Merr pjesë aktive në punën e Komisionit e Kuvendit për Siguri dhe Emergjenca;
 • Kryen programe trainimi për ekipet e shpëtimit dhe siguron pajisje të përshtatshme për të ndihmuar në raste urgjente;
 • Përcakton kushtet ekonomike të ujit, lëshon miratimet e administrimit të ujërave dhe lejet e administrimit të ujit për objektet dhe punët në përputhje me autoritetin e komunës.
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, dhe me urdhër të kryetarit të komunës, drejtorin e departamentit;
 • Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit;
 • Kujdeset për trajtimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e mbeturinave të ngurta;
 • Përgaditë planin dhe masat mbrojtëse për mbrojtjen e biodiversitetit, ekosistemeve dhe zonave natyrore;
 • Përgaditë një bazë të dhënash të ndotësve në komunë;
 • Në bashkëpunim me Ministrinë, përgaditë planin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm brenda territorit të Komunës Zveçan;
 •  Kryen detyra të tjera të caktuara nga drejtori i departamentit.
Pax logo Logo projekta Nsi logo