JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

OPŠTINA ZVEČAN U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ OBJAVLJUJE: JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

15.02.2018 - 11:52
Opstina zvecan

OPŠTINA ZVEČAN U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ OBJAVLJUJE:

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija i implementira ga Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, uključujući: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo[1], bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Projekat je iniciran u februaru 2017. godine, a u narednom trogodišnjem periodu nastojaće da ojača participativnu demokratiju i proces integracije u EU na Zapadnom Balkanu (ZB) osnaživanjem civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i stimulacijom omogućavanja pravnog i finansijski podobnog okruženja za civilno društvo.

 

Program ReLOaD ima za cilj da poboljša saradnju između lokalnih institucija i organizacija civilnog društva (OCD)[2], i ojača kapacitete svih relevantnih učesnika da daju svoj doprinos ovom partnerstvu. Važno je da će projekat raditi na predstavljanju i održavanju transparentnog pristupa orjentisanom ka razvoju i zasnovanom na projektu za finansiranje OCD iz budžeta lokalnih institucija koji će doprineti realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

 

Predviđeno je da projekat sarađuje sa 50 lokalnih institucija/opština na čitavom Zapadnom Balkanu. ReLOaD na Kosovu se sprovodi u partnerstvu sa 5 izabranih opština: Istok, Kamenica, Lipjan, Vitina i Zvečan, gde se očekuje sprovođenje najmanje 20 projekata OCD, za više od 3,800 građana.

 

ReLOaD projekat u saradnji sa opštinama dodeljuje grantove OCD na konkurentan, transparentan i ciljan način, kako bi se stimulisalo poboljšanje u pružanju lokalnih usluga i ostvarivanju prioriteta lokalnog razvoja.

                                                                                                            

 

 1. Opština Zvečan i program ReLOaD pozivaju sve (OCD) na Kosovu da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine , i koju će se baviti sledećim prioritetnim oblastima:

 

 1. Podizanje svesti i povećano aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka;

 

 1. Podizanje svesti mladih o bolestima zavisnosti i nasilju u porodici;

 

 • Podizanje svesti mladih o bolestima zavisnosti
 • Podizanje svesti mladih u vezi porodičnog i vršnjačkog nasilja

 

 1. Podizanje svesti pred/školske dece o zaštiti životne sredine;

 

 1. Podrška razvoju poslovnih kapaciteta za nezaposlene žene i mlade;

 

 1. Promocija prirodnog i poslovnog turističkog potencijala opštine.

 

 1. Iznos sredstava za planirane pozive biće do 60,000.00 EUR. Projekat zadržava pravo da ne    dodeli sva sredstava, ukoliko projektni predlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume.

 

Minimalna finansijska podrška koja će biti dodeljena za svaki individualni projekat je 5,000.00 evra, dok će maksimalna suma iznositi 35,000.00 evra.

 

 1. OCD mogu da podnesu samo jedan projektni predlog tokom ovog poziva.

 

Opština i UNDP zadržavaju pravo da ne dodele sva raspoloživa sredstva ukoliko projektni predlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume. Trajanje svakog projekta može biti od 6 do 10 meseci. Izabrani projekti će se implementirati u periodu april/2018 - Januar/2019.

 

 1. Poslednji datum za predaju predloga je 14.03.2018.

 

 1. KVALIFIKOVANOST:

 

Učešće na ovom javnom pozivu je otvorenog tipa i na ravnopravnoj je osnovi prema za sve OCD (udruženja/organizacije ili fondacije) legalno uspostavljene na Kosovu i u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva mogu pronaći detaljne informacije o uslovima za prijavu i kriterijumima za finansiranje projekata u Smernicama za podnosioce prijava, koje su sastavni deo dokumentacije za javni poziv.

 

 1. DOKUMENTACIJA:

 

Sve potrebne informacije, kao i elektronska verzija celokupnog paketa za prijave mogu se naći i na zvaničnoj internet stranici opštine http://www.eopstinazvecan.com kao i na internet stranici UNDP-a (www.ks.undp.org)

 

Prijavna dokumentacija za opštinu Zvečan, kao i sam javni poziv će biti dostupni od 15.02.2018. nakon sto je poslat zahtev preko maila na  http://www.eopstinazvecan.com

i/ili na registry.ks@undp.org pri čemu treba navesti naziv zainteresovane organizacije, ili lično podneti zahtev u opštini na dole navedonoj adresi:

 

 

[Opština Zvečan}
 

Kralja Milutina b.b.
 

*(Kancelarija br. 33)

 

 

 

Informativni sastanci (otvoreni dani) vezani za ovaj poziv sa zainteresovanim podnosiocima prijava iz OCD-a biće održani u opštini 02.03.2018.

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu poslati putem maila na sledeću adresu registry.ks@undp.org, sa referencom na javni poziv. Pitanja se mogu dostaviti ne kasnije od 3 radna dana pre isteka roka za aplikaciju, tačnije 09.03.2018, a odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od dana prijema odgovarajućih pitanja. Pitanja zajedno

sa odgovorima će biti objavljeni na internet stranici UNDP-a.

 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVA:

 

Popunjene prijave (sa svom kompletnom i popunjenom dokumentacijom) moraju biti dostavljene na sledeći način: glavna dokumenta u tri (3) štampane kopije; dodatna dokumenta u jednoj (1) štampanoj kopiji  i jednoj (1) elektronskoj kopiji (CD ili USB uređaj), u zapečaćenoj koverti koja se odnosi na javni poziv, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedeljak - petak) od 09:00 do 15:00 časova na sledeću adresu:

 

[Opština Zvečan}
 

Kralja Milutina b.b.
 

*(Kancelarija br. 33)

 

 

 

Prijave dostavljene nakon ovog roka će se razmatrati samo ukoliko poštanski žig označava datum i vreme slanja pre zvaničnog isteka roka. Spoljna strana koverte mora sadržati naziv poziva za dostavljanje predloga, puno ime i adresu podnosioca prijave, puno ime projekta i natpis "Ne otvarajte pre zvaničnog otvaranja". Zvaničnik opštine će izdati potvrdu za dostavljene dokumente. Svi kandidati koji su podneli predloge, bez obzira da li su isti prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavešteni pisanim putem o odluci u vezi sa svojim predloženim projektom u roku od 30 radnih dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu opštine  http://www.eopstinazvecan.com, na oglasnoj tabli opštine i na internet sajtu UNDP-a (www.undp.ks.org)

 

Dokumenta:
Oglas u novinama JAVNI POZIV za OCD

Prilog 1. Projektni predlog-1

Copy of Prilog 2. Pregled budzeta

Prilog 3. Matrica logickog okvira

Prilog 4. Plan aktivnosti i promocije

Prilog 5. Administrativni podaci o aplikantu

Prilog 6. Finansijska identifikaciona forma

Prilog 7. Izjava o podobnosti

Prilog 8. Izjava o partnerstvu

Prilog 9. Izjava o dvostrukom finansiranju

Prilog 10. Lista za proveru

Smernice_za_aplikante_Javni_poziv.doc

 

[1] Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Kao što je navedeno u Kodeksu dobre prakse Saveta Evrope za građansko učešće u procesu donošenja odluka, termin "građansko učešće" odnosi se na NVO-e i "organizovano civilno društvo, uključujući dobrovoljne grupe, neprofitne organizacije, udruženja, fondacije, dobrotvorne organizacije, kao i geografske ili interesne zajednice i zagovaračke grupe "koje aktivno doprinose razvoju i ostvarivanju demokratije i ljudskih prava.

Pax logo Logo projekta Nsi logo