Zamenik gradonačelnika za zajednice

Uloga zamenika gradonačelnika za zajednice

 • u opštinama gde najmanje deset posto (10%) građana pripada nevećinskim zajednicama, imenuje se jedan predsedavajući za zajednice;
   
 • zamenik gradonačelnika za zajednice imenuje se za isti mandat poput gradonačelnikovog;
   
 • imenovanje i razrešenje gradonačelnika za zajednice se predlaže od gradonačelnika opštine i treba da bude odobrena od većine prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i većina prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i koji pripadaju nevećinskimzajednicama;
   
 • zamenik gradonačelnika za zajednice pomaže gradonačelniku i pruža savete i uputstva gradonačelniku u vezi sa pitanjima o nevećinskimzajednicama;
   
 • kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika za zajednice, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika za zajednice ne kasnije od trideset dana posle upražnjenja mesta;
   
 • o sukobu interesa gradonačelnika važi mutatis mutandis i za zamenika gradonačelnika za zajednice.