Predsedavajući Skupštine opštine

Predsedavajući Skupštine opštine je Srđan Milosavljević.

Predsedavajući Skupštine opštine:

  • određuje dnevni red sednica Skupštine opštine u saradnji sa gradonačelnikom;
     
  • poziva i predsedava redovnim i vanrednim sednicama Skupštine opštine;
     
  • predsedava sastancima Komisije za politiku i finansije;
     
  • potpisuje sve usvojene akte Skupštine opštine i dostavlja kopiju gradonačelniku;

Izbor i mandat

Skupština opštine većinom glasova iz reda odbornika bira predsedavajućeg Skupštine opštine. Glasanje za predsedavajućeg Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. 

Predsedavajući Skupštine opštine bira se na isti mandat kao i odbornici Skupštine.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu glasanja, onda dva kandidata sa najvećim brojem glasova ulaze u drugi krug. Kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja izabranih odbornika biće izabran za predsednika Skupštine opštine.