Odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Direktor odeljenja za zdravstvo i socijalne usluge: Milivoje Galjak

Kontakt: milivoje.galjak@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Služba za primarno zdravstvo: Rukovodilac zdravstvenog sektora 

 • obuhvata mere za obezbeđivanje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji opštine;
   
 • prati zdravstveno stanje stanovništva i rada zdravstvene službe na svojoj teritoriji;
   
 • stara se o primeni utvrđenih standarda o zdravstvenoj zaštiti; 
   
 • stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost za korišćenje primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;
   
 • koordiniše, podstiče, organizuje i usmerava sprovođenje zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinice lokalne samouprave, građana, preduzeća i drugih ustanova;
   
 • obezbeđuje sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama u skladu sa zakonom, a koja se odnose na održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, održavanje prostorija medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, kao i druge obaveze određene zakonom i aktom o osnivanju;
   
 • sarađuje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite i edukacije medicinskog osoblja;
   
 • vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe odeljenja kao što je raspisivanje konkursa za izbor direktora, kao i konkurs za prijem medicinskog i nemedicinskog osoblja, a u saradnji sa direktorom priprema ugovore o radu za medicinsko i nemedicinsko osoblje.

Centar za socijalni rad: Službenik za socijalne usluge

 • obavlja poslove socijalne zaštite; 
   
 • praćenje socijalnog statusa i socijalno-zaštitnih potreba građana;
   
 • pruža informacije koje se odnose na oblast socijalne zaštite radi unapređenja socijalnih usluga i socijalne politike;
   
 • prati stanje socijalno ugroženih porodica, ustanova za decu, odraslih lica, starijih osoba i penzionera;
   
 • prima zahteve i vrši raspodelu zahteva za dobijanje socijalne pomoći;
   
 • proverava zahteve tako što utvrđuje stanje najugroženijih kategorija stanovnika, tzv. socijalne slučajeve i daje preporuku Ministarstvu za rad i socijalna pitanja o odobravanju socijalne pomoći ukoliko su ti zahtevi građana opravdani i ispunjavaju sve uslove za dodelu socijalne pomoći u skladu sa važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti;
   
 • vrši reviziju prava iz oblasti socijalne zaštite i obavlja druge poslove predviđene zakonom. 

Služba za sanitarnu inspekciju

 • nadgleda sanitarne uslove u javnim i privatnim poslovnim subjektima, industrijama i ugostiteljskim objektima;
   
 • stara se o zdravstvenoj ispravnosti hrane u procesu proizvodnje i na tržištu;
   
 • sprečava povredu opštih i posebnih mera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
   
 • organizuje kampanje podizanja javne svesti i ostale korisne aktivnosti;
   
 • nadgleda sanitaciju vode, strukturu uređaja i aparaturu za proizvodnju pijaće vode;
   
 • priprema zapisnike sa sastanaka inspekcije;
   
 • identifikuje, saopštava i upravlja kaznama i sankcijama na opštinskom nivou;
   
 • podržava opštinu u pripremanju konkretnih nacrta odluka u vezi sa zdravstvom.