Odeljenje za urbanizam i inspekciju

Organizaciona struktura Odeljenja za urbanizam i inspekciju

Služba za urbanizam: Službnik za građevinu (formirano)

 • izrađuje detaljan urbanistički plan opštine i regulacione planove;
   
 • stara se o realizaciji i poštovanju urbanističkih i regulacionih planova;
   
 • prati sve aktivnosti i intervencije u prostoru koji je deo urbanističkog plana opštine;
   
 • izveštava direktora odeljenja o svim stručnim analizama iz oblasti urbanizma ili radu komisija i drugih radnih tela Skupštine opštine;
   
 • koordiniše aktivnosti oko izrade projekata od strane ovlašćenih projektanata i nadgleda realizaciju projekata u opštini;
   
 • daje ocenu o usklađenosti konkretnih projekata sa urbanističkim planom;
   
 • vodi postupak za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli;
   
 • preispituje rešenja po žalbama;
   
 • izdaje dozvolu za upotrebu objekata u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekta na teritoriji opštine;
   
 • vodi upravni postupak, izrađuje informacije o lokaciji, izdaje izvode iz planske dokumentacije;
   
 • vrši pregled tehničke dokumentacije u vezi usklađenosti sa izdatom lokacijskom dozvolom;
   
 • prezentira prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i relevantnim zakonima koji su na snazi;
   
 • vodi upravni postupak; 
   
 • izdaje građevinske dozvole i rešenja o izgradnji objekata i izvođenju radova;
   
 • daje upotrebne dozvole za objekte u postupku legalizacije i vrši sve neophodne procedure legalizacije;
   
 • vrši proveru usklađenosti glavnih projekata sa izdatom lokacijskom dozvolom;
   
 • obrađuje i kompletira dokumentaciju neophodnu u postupku izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole;
   
 • vodi postupak za kompletiranje dokumentacije;
   
 • donosi rešenje o odbijanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole;
   
 • podnosi izveštaje i analize u vezi izgradnje objekata;
   
 • obrađuje rešenja po žalbama, daje obaveštenja po zahtevima stranaka, prezentira plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid;
   
 • obavlja tehnički prijem objekata;
   
 • obavlja administrativno stručne poslove u postupku pripreme i samog pregleda objekata; 
   
 • formira nadležne komisije i donosi rešenje o tome;
   
 • kontaktira i koordiniše aktivnosti sa članovima Nadzorne komisije, izvođačem radova u postupku tehničkog pregleda;
   
 • prikuplja dokumentaciju za pregled objekta;
   
 • pruža pomoć komisiji u pripremanju zapisnika i isti daje na uvid strankama i/ili članovima komisije;
   
 • stara se o dokumentaciji sve do izdavanja odobrenja za upotrebu, priprema podatke i donosi rešenja o upotrebi objekta;
   
 • vodi knjigu evidencije izdatih upotrebnih dozvola;
   
 • obavlja inspekcijski nadzor u skladu sa odredbama i ovlašćenjima na osnovu Zakona o prostornom planiranju i izgradnji;
   
 • vodi upravni postupak do administrativnog izvršenja u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku;
   
 • učestvuje u postupku izvršenja i vrši druge poslove po nalogu direktora odeljenja;
   
 • utvrđuje pravo davanja u zakup, prestanak prava korišćenja, eksproprijacije i de-eksproprijacije zemljišta i vrše sve druge poslove vezane za korišćenje i raspolaganje zemljištem u skladu sa relevantnim zakonima koji su na snazi;
   
 • obezbeđuje dokumentacione osnove za izradu analiza, elaborata, izveštaja za potrebe Skupštine ili izvršnih organa vlasti;
   
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja u pogledu primene zakonskih propisa;
   
 • obavlja stručno administrativne poslove za skupštinske komisije;
   
 • koordiniše rad sa drugim zaposlenima u izradi normativnih akata i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim pravnim aktima Opštinske uprave; 
   
 • vodi upravni postupak u vezi predmeta iz oblasti građevinskog zemljišta, donosi rešenja, vrši obradu predmeta oko utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, davanja u zakup ostalog građevinskog zemljišta;
   
 • obavlja administrativne poslove za Komisiju za korišćenje javnog građevinskog zemljišta;
   
 • vodi postupak eksproprijacije po zahtevu korisnika eksproprijacije i de-eksproprijacije po zahtevu ranijeg vlasnika zemljišta;
   
 • stara se o zaštiti opštinske imovine i gradskog građevinskog zemljišta. 

 

Služba za inspekciju (građevinski inspektor)

 • kontroliše sprovođenje zakonske regulative iz oblasti izgradnje;
   
 • stalni nadzor nelegalnih zgrada i izgradnje koja obuhvata podizanje, instaliranje, renoviranje, proširenje, menjanje, izmena ili rušenje svih građevinskih struktura izuzimajući normalan rad za održavanje zgrada i postojećih struktura definisan od strane nadležnog opštinskog organa u opštinskim uputstvima za one slučajeve u kojima dozvola nije potrebna;
   
 • inspekcija urbanističko-tehničkih uslova (urbanistička saglasnost);
   
 • inspekcija tehničke dokumentacije (građevinskih projekata, građevinskih dozvola);
   
 • inspekcija dozvole za upotrebu struktura (nakon kompletiranja građevinske faze);
   
 • predlog za radnje rušenja i nadgledanje radova rušenja struktura bez dozvole;
   
 • izdavanje i saopštavanje kazni i pripremanje odluka za prekidanje ilegalnih građevinskih radova;
   
 • predlaganje izdavanja rešenja za rušenje i zaključaka za izvršavanje rešenja;
   
 • izdavanje administrativnih finansijskih kazni za narušavanje odredbi koje predstavljaju manje prekršaje i krivične radnje;
   
 • primena postupaka prijavljivanja sudu za slučajeve kršenja;
   
 • pripremanje zapisnika sastanaka inspekcije i/ili inspekcijskih izveštaja;
   
 • upravljanje opštinskim registrom inspekcija;
   
 • podrška u pripremanju konkretnih opštinskih nacrta odluka u vezi sa izgradnjom i prostornim planiranjem.