Odeljenje za opštu administraciju i kadrovska pitanja

 

Organizaciona struktura Odeljenja za opštu administraciju i kadrovska pitanja

Uslužni centar za građane

 • davanje informacija građanima i pravnim licima o načinu i postupku ostvarivanja njihovih prava pred organima opštinske uprave;
   
 • davanje informacija građanima o poslovima iz nadležnosti opštinskih odeljenja i Skupštine opštine;
   
 • pruža administrativnu pomoć strankama;
   
 • neposredni prijem zahteva od stranaka za ostvarivanje prava pred organima opštinske uprave;
   
 • razvrstavanje predmeta po sadržini materije i po odeljenjima opštinske uprave;
   
 • evidentiranje predmeta u osnovne evidencije sistemom kartoteke;
   
 • združivanje akata i dostavljanje predmeta i akata organima Opštinske uprave;
   
 • obaveštavanje stranaka o stanju rešavanja njihovih zahteva;
   
 • izdavanje akata građanima kojima je odlučivano po njihovom zahtevu (rešenja, dozvola, saglasnosti, uverenja, potvrda i dr.);
   
 • prijem primedbi, predloga i sugestija građana;
   
 • druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom i statutom opštine.

 

Matična služba

 • vrši upis rođenih, venčanih i umrlih u matične knjige; 
   
 • obavlja poslove u vezi priznavanja očinstva i određivanja imena dece;
   
 • vrši naknadne promene i upise u matične knjige;
   
 • vrši upis dece rođene van Kosova;
   
 • popunjava statističke listiće za sve redovne upise;
   
 • vrši beleške o usvojenju;
   
 • radi izveštaje i iste dostavlja nadležnim organima; 
   
 • dostavlja izvode iz matične knjige rođenih za upise u tekućoj godini nadležnom organu radi određivanja jedinstvenog matičnog broja građana - JMBG;
   
 • izdaje izvode iz matičnih knjiga i vodi evidenciju o izdatim izvodima;

 • prima izveštaje o zaključenju braka i presude o razvodu braka i na osnovu toga vrši odgovarajuće izmene i dopune u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
   
 • izdaje uverenje da je neko lice u životu;
   
 • izdaje uverenje o prebivalištu, o zajedničkom životu, o bračnom statusu, o privremenom boravku;
   
 • izdaje potvrdu identiteta;
   
 • izdaje uverenje o starateljstvu nad članovima porodice;
   
 • izdaje porodičnu potvrdu za penzionere;
   
 • vrši overu fotokopije dokumenata na osnovu originala;
   
 • izdaje izvod rođenih, umrlih, venčanih;
   
 • izdaje smrtovnicu;
   
 • obavlja sklapanje braka, sklapanje braka sa stranim državljaninom;
   
 • vrši upis brakova sklopljenih van Kosova;
   
 • izdaje uverenje o državljanstvu;
   
 • vrši promenu ličnog imena; 
   
 • vrši druge promene po specifikacijama i na ad hoc bazi.

 

Arhiva: Službenik za arhivu

 • prijem završenih predmeta u arhivu;
   
 • raspoređivanje predmeta po klasifikacionim znacima;
   
 • vođenje kartica iz aktivne u pasivnu arhivu;
   
 • odlaganje završenih predmeta;
   
 • selekcija i odvajanje završenih predmeta iz arhivskog depoa za arhivsku građu i registarski materijal;
   
 • izrada predloga liste registratorskog materijala;
   
 • davanje predmeta iz arhive po zahtevu i nalogu; 

 • saradnja sa glavnom arhivom Kosova;
   
 • vođenje rokovnika i arhivske knjige;
   
 • stara se da arhiviranje i čuvanje  važnih opštinskih dokumenata bude na zadovoljavajućem nivou; 
   
 • stara se i prati zakonske rokove koji se odnose na arhiviranje dokumenata; 
   
 • vrši sistematizaciju predmeta, odnosno dokumenata prema godinama; 
   
 • priprema periodične i godišnje izveštaje i vrši i druge poslove po nalogu direktora odeljenja za opštu upravu. 

 

Služba za informacionu tehnologiju – IT

 • vrši instaliranje programa (softvera) potrebnih za rad opštinske uprave i pruža zaposlenima neophodnu obuku u pogledu primene pojedinih programa;
   
 • stara se o zaštiti baze podataka i arhiviranju podataka u skladu sa propisima;

 • vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu;
   
 • otklanja zastoj u radu opreme;
   
 • vodi i ažurira veb sajt opštine;
   
 • obavlja druge poslove na zahtev direktora odeljenja.

 

Služba za skupštinske poslove

 • priprema i obrađuje akte i materijal za sednice Skupštine i skupštinske komisije, organizuje i učestvuje u pripremi sednica Skupštine i njenih komisija;
   
 • obrađuje i priprema dokumentaciju sa sednica Skupštine i njenih komisija;
   
 • obrađuje akte Skupštine u postupku ustavnosti i zakonitosti usvojenih akata;
   
 • neposredno učestvuje u vođenju zapisnika sa sednica Skupštine i radnih tela, pisanje i štampanje zapisnika;
   
 • preko opštinskog dostavljača, dostavlja odbornicima Skupštine opštine i drugim relevantnim činiocima dostavlja materijal za sednice Skupštine i njenih komisija;
   
 • vrši pravno-tehničku obradu odluka i drugih akata usvojenih od strane Skupštine i iste dostavlja Ministarstvu za lokalnu samoupravu i drugim relevantnim opštinskim i centralnim organima vlasti;
   
 • obavlja i druge poslove po nalogu izvršno i zakonodavnog organa lokalne uprave;
 • stara se o primeni Zakona o upotrebi jezika i prevodu svih zvaničnih akata opštine na zvanične jezike.
   

Služba za prevođenje: Prevodilac

 • vrši prevod svih opštinskih dokumenata na zvanične jezike u upotrebi u cilju poštovanja ravnopravnosti upotrebe jezika u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika;
   
 • vrši prevođenje dokumenata koji zvanično stižu opštinskoj upravi od strane Vlade, ministarstava, vladinih agencija, opština i drugih institucija;
   

Kancelarija za ravnopravnost polova i ljudska prava: Službenik za rodnu ravnopravnost

 • priprema uputstva i opštinsku strategiju o zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti polova i stara se o njihovoj primeni unutar opštine;
   
 • sarađuje sa pravnom institucijom Zaštitnik građana (ombudsman), službom za zaštitu ljudskih prava i kancelarijom za ravnopravnost polova u okviru Ministarstva za lokalnu samoupravu, radi na zaštiti prava građana i nadgleda sprovođenje preporuka koje je opštini uputio zaštitnik građana (ombudsman) ili nadležna institucija;
   
 • vrši analizu, ocenjuje i procenjuje primenu načela ljudskih prava i načela ravnopravnosti polova unutar opštine i o tome obaveštava i daje preporuku nadležnim organima lokalne uprave;
   
 • stara se o primeni zakona i podzakonskih akata koji garantuju polnu ravnopravnost, jednake mogućnosti i prava za lica sa invaliditetom i/ili lica sa ograničenim sposobnostima i manjinskih zajednica;
   
 • stara se da pravni akti lokalne uprave koji su usvojeni u Skupštini opštine štite sva zakonom zagarantovana ljudska prava, kao i o njihovoj primeni u praksi;
   
 • predlaže izmenu i/ili dopunu pravnih akata i strategija lokalne uprave u cilju bolje zaštite ljudskih prava, ispunjavanja standarda i sprečavanja bilo kakvog oblika diskriminacije u pogledu ljudskih prava ili ravnopravnosti polova;  
   
 • omogućava i vrši promociju ljudskih prava u saradnji sa međunarodnim organizacijama, udruženjima građana, vladinim i nevladinim organizacijama;
   
 • prima žalbe građana i zaposlenih u pogledu kršenja ljudskih prava i pruža pravnu pomoć i drugu neophodnu podršku i pomoć ovim licima u pogledu zaštite ljudskih prava;
   
 • organizuje aktivnosti i akcije kao što su seminari, radionice, stručna usavršavanja i predavanja, okrugli stolovi i drugo, a koje imaju za cilj da podignu svest radnika opštine o zaštiti ljudskih prava;