Odeljenje za obrazovanje

 

Služba za obrazovanje:  Službenik za srednje i niže  obrazovanje  (službenik za prosvetu) ima sledeće nadležnosti: 

 • stara se o stanju školskih objekata (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih školskih objekata);
   
 • stara se o opremanju škola potrebnim inventarom i potrebnom opremom za školsku nastavu;
   
 • stara se o plaćanju komunalnih troškova za zdravstvene ustanove;
   
 • stara se da se školska nastava obavlja u povoljnim uslovima za rad (grejanje, higijenski uslovi, osvetljenje, i drugo); 
   
 • imenuje školski odbor;
   
 • obezbeđuje sredstva za stručno usavršavanje nastavnog osoblja;
   
 • stara se o obrazovanju dece sa posebnim potrebama; 
   
 • vodi evidenciju nepismenih lica i lica bez potpunog osnovnog obrazovanja;
   
 • vrši dodelu nagrada i priznanja u oblasti obrazovanja;
   
 • organizuje obrazovnih aktivnosti i akcija koje imaju za cilj da podstiču razvoj i spreče destruktivno ponašanje dece i adolescenata;
   
 • pomaže direktoru za obrazovanje prilikom pripreme i raspisivanja konkursa za izbor direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine, kao i konkursa za nastavno i pomoćno osoblje u skladu sa važećim Zakonom o obrazovanju, Zakona o radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.