Odeljenje za katastar, imovinu i prostorno planiranje

 

Organizaciona struktura Odeljenja za katastar, imovinu i prostorno planiranje

Služba za katastar

 • izdaje kopije plana katastarskih parcela, list o nepokretnosti, posedovni list, vrši upis nepokretnosti i promene u pogledu zemljišta i o tome uredno vodi registar;
   
 • vodi evidenciju o primljenim zahtevima fizičkih i pravnih lica;
   
 • vodi registar u pogledu izdatih rešenja fizičkim i pravnim licima; 
   
 • vodi evidenciju i registar svih katastarskih parcela na teritoriji opštine; 
   
 • vodi evidenciju i registar zgrada i posebnih delova zgrada na teritoriji opštine;
   
 • vodi evidenciju i registar poslovnih prostorija; 
   
 • vodi računa o načinu korišćenja katastarskih parcela;
   
 • poseduje podatke o položaju, obliku i površini katastarskih parcela, zgrada i posebnih delova zgrada;
   
 • ubira katastarski prihod;
   
 • stara se o zaštiti stvarnih prava na nepokretnostima;
   
 • vodi evidenciju o nosiocima prava na nepokretnostima;
   
 • vodi evidenciju o teretima i ograničenjima u pogledu nepokretnosti;
   
 • obavlja premer zemljišta, vrši izmene geodetskih planova i katastarskim knjigama i obavlja druge poslove kao što su: prijem zahteva, terenski poslovi, kancelarijska obrada podataka, iscrtavanje na geodetskim planovima, uknjiženje nepokretnosti ili promena u vezi sa nepokretnom imovinom, dostavljanje rešenja o izvršenim promenama, arhiviranje predmeta itd.;
   
 • dostavlja katastarske podatke i izvode pravosudnim organima, službi za poreze i takse, statistici i drugim institucijama na zahtev istih;
   
 • obavlja katastarska merenje za potrebe fizičkih, pravnih lica, opštine, a geodetske radove izvodi na osnovu podataka preuzetih iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema;
   
 • prihvata zahteve stranaka za obavljanje geodetskih radova na teritoriji opštine;
   
 • stara se o izradi i održavanju digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;
   
 • obezbeđuje slobodan uvid u podatke premera i katastra zemljišta i vrši izdavanje i  kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskih operata;
   
 • vodi evidenciju o nazivima naseljenih mesta, ulica, trgova kao i brojeva objekata i kuća na teritoriji opštine;
   

Služba za imovinsko pravne odnose:  Službenik za imovinska pitanja (formirano)

 • vrši procenu imovine prema kriterijumima i standardima koje je postavilo važeće zakonodavstvo;
   
 • vodi knjige o nepokretnoj imovini i zemljišne knjige opštine;
   
 • ažurira imovinu na osnovu potvrđenih dokumenata;
   
 • štiti opštinsku imovinu od raznih uzurpiranja;
   
 • vodi evidenciju o obavljenom radu;
   
 • vođenja upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti, poništaj rešenja o eksproprijaciji, administrativni prenos, izuzimanje zemljišta, uspostavljanja prava službenosti na nepokretnostima, sprovođenje postupka naknade;
   
 • izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije odeljenja, pružanje obaveštenja povodom podnetih zahteva, izdavanje overenih prepisa akata ovog odeljenja;
   
 • praćenje i proučavanje stanja u imovinsko-pravnoj oblasti i davanje predloga za preduzimanje mera, davanje stručnih mišljenja;
   
 • drugi poslovi predviđeni zakonom i drugim aktima.
   

Služba za prostorno planiranje: Službenik za prostorno planiranje (formirano)

 • izrađuje plan prostornog razvoja, kartu zone, regulativnim i ruralni plan opštine;
   
 • prati realizaciju urbanističkih i regulacionih planova i svih intervencija u prostoru na teritoriji opštine;
   
 • prezentuje prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i zakonom;
   
 • izrađuje izveštaje i analize;
   
 • referiše ispred odeljenja u vezi sa stručnim analizama u radu komisija i drugih radnih tela skupštine;
   
 • koordinira rad sa projektantima;
   
 • daje ocenu o usklađenosti sa urbanističkim planovima;
   
 • prima stranke i daje potrebna obaveštenja.