Odeljenje za evropske integracije i ekonomski razvoj

 

Organizaciona struktura Odeljenja za evropske integracije i ekonomski razvoj

Služba za evropske integracije

 • Kancelarija za Evropske integracije usko sarađuje sa evropskom agencijom za integraciju (EA) u cilju usklađivanja aktivnosti u okviru procesa evropske integracije;
   
 • koordinira sprovođenje zadataka opštine koje proizilaze iz plana delovanja za evropsko partnerstvo;
   
 • monitoriše i izveštava o aktivnostima opštinske uprave a u vezi sa obavezama sa strateškim dokumentima Vlade Kosova;
   
 • usko sarađuje sa centralnim organima u cilju sprovođenja strateskih dokumenata Vlade;
   
 • obezbeđuje informisanje i intenzivno komuniciranje unutar opštine, u vezi sa aktivnostima koje su vezane sa evropskim pitanjima;
   
 • sačinjava tromesečne izveštaje o svojim aktivnostima na planu evropskih integracija;
   
 • za svoj rad odgovara direktoru odeljenja.
   

Služba za ekonomski razvoj: Rukovodilac sektora za ekonomiju, Službenik razvoja (ekonomski razvoj) (formirano)

 • izrađuje planove i strategije za održivi ekonomski razvoj opštine i konkretne planove za razvoj industrije;
   
 • izrađuje planove za korišćenje ekonomskih izvora unutar opštine;
   
 • stvara održive uslove za podsticaj i razvoj malih i srednjih preduzeća;
   
 • stvara neophodne uslove za razvoj partnerstva na relaciji opštinska vlast-udruženje preduzetnika, potencijalnih preduzetnika i domaćih i stranih donatora;
   
 • privlačenje domaćih i stranih investitora;
   
 • pružanje podrške privrednim subjektima na lokalnom nivou;
   
 • umrežavanje sa institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou;
   
 • učestvuje u pripremi i sprovođenju marketinga i promotivnih aktivnosti;
   
 • razvijanje partnerstva između javnog i privatnog sektora;
   
 • podrška nezaposlenima.