Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za budžet i finansije: Ivan Milović, Direktor odeljenja za budžet i finansije

Kontakt: ivan.milovic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za budžet i finansije

Služba za izradu budžeta

 • daje predlog ekonomskih smernica opštinskoj upravi;

 • donosi stručno uputstvo za sastavljanje nacrta budžeta koji sadrži glavne smernice za opštinsku upravu;

 • dostavlja uputstva korisnicima budžeta;

 • analizira zahteve za finansiranje direktnih budžetskih korisnika i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta; 

 • priprema i učestvuje u izradi nacrta budžeta opštine, sastavlja odluku o budžetu, odluku o izmeni i dopuni budžeta;

 • učestvuje u izradi finansijskih planova budžetskih korisnika;

 • obaveštava korisnike budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama  istih;

 • prati realizaciju tekuće budžetske rezerve i neposredno vodi evidenciju o tome;

 • prati promenu finansijskih planova direktnih korisnika budžeta;

 • vrši eventualne promene i prosleđuje izmenjeni budžet trezoru; 

 • vrši obradu zahteva za dodatnim sredstvima opštinskih organa i Skupštine Opštine;

 • vrši obradu mesečnog izveštaja o izvršenim isplatama plata zaposlenih i o tome  redovno izveštava Ministarstvo finansija.
   

Služba za računovodstvo i blagajna: Blagajnik (formirano)

 • dokumentuje i analizira poslovanje tako što obezbeđuje informacije o finansijskim tokovima;

 • vrši obračun plata radnika Skupštine Opštine i opštinske uprave; 
 • vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja;

 • sastavlja periodične obračune i završni račun, vrši obračun poreza i sastavlja poreski bilans;

 • organizuje i koordinira rad računovodstva interno i sa drugim odeljenjima;

 • obezbeđuje kvalitet tako što se pridržava važećih propisa, zakona i dobre prakse u radu;

 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora odeljenja;

 • blagajnik rukuje gotovim novcem i vodi dnevnik blagajne;

 • vrši sve isplate u okviru organa opštine;
   

Služba za prihode: Službenik za finansijske prihode (formirano)

 • prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza;

 • prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica;

 • ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica; 

 • priprema bazu podataka za štampanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica; 

 • priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja;

 • pojedinačno unosi podatak o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica; 

 • predlaže nalogodavcu budžeta planiranje i mere za realizaciju prihoda;

 • izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju i obavlja druge poslove po nalogu direktora odeljenja za budžet i finansije. 
   

Služba za porez na imovinu

 • prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode, za koje se rešenjem utvrđuje obaveza, prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica;

 • ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica;

 • priprema bazu podataka za štampu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica;

 • priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja;

 • izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju.
   

Služba trezora: Službenik za isplatu (formirano)

 • obavlja poslove knjiženja po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u glavnoj knjizi trezora;

 • vrši sravnjenja sa pomoćnim knjigama i sastavlja bilanse i izveštaje;

 • sastavlja godišnje račune, informacije o godišnjem računu i godišnje račune konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti;

 • obavlja poslove evidentiranja prihoda, primanja i izvršenih pojedinačnih rashoda;

 • sprovodi postupak evidentiranja odobrenih izmena i preusmeravanja apropriacija;

 • obavlja i druge poslove koje odredi direktor odeljenja.