Kancelarija za zajednice i povratak

Direktor Kancelarije za zajednice i povratak: Ljuljzim Peci

Kontakt: lulzim.b.peci@rks-gov.net

Delokrug rada Kancelarije za zajednice i povratak

 • razvija politiku i promoviše primenu pravnih propisa za promovisanje i zaštitu prava zajednica, uključujući pravo na povratak u skladu sa Ustavom Kosova i drugim zakonskim i podzakonskim aktima;
   
 • promoviše uspostavljanje povoljnih uslova za povratak i omogućava pravo na povratak;
   
 • stvara uslove za izgradnju poverenja, dijaloga i pomirenja među zajednicama; 
   
 • omogućava i vrši nadzor primene vladine strategije za povratak i približavanje zajednica; 
   
 • razvija programe za olakšavanja ravnopravne reintegracije svih zajednica koji trenutno borave na teritoriji opštine i omogućava održiv povratak raseljenih lica i izbeglica;
   
 • stara se o tome da politika na opštinskom nivou obuhvata mere zaštite prava zajednica kao što su ljudska prava, uključujući i pravo na povratak raseljenih, njihovu slobodu kretanja, upotrebu maternjeg jezika, slobodu izražavanja, ravnopravnog pristupa informacijama, opštinskim uslugama, stambenom smeštaju, pravosudnim organima i drugim institucijama;
   
 • predlaže opštinsku strategiju za povratak koja obuhvata korake i mere koje imaju za cilj efikasniju zaštitu prava i interesa zajednica i povratnika i stara se o primeni strategije u praksi;
   
 • prati i podržava operativni okvir povratka kako bi se obezbedio pristup zasnovan na pravima koja odgovaraju potrebama raseljenih lica, sarađuje sa Ministarstvom za povratak i zajednice, kao i vladinim i nevladinim organizacijama i agencijama;
   
 • registruje sve potencijalne povratnike i raseljena lica na teritoriji opštine i  predlaže mere za njihovo zbrinjavanje i reintegraciju u društvu;
   
 • izvršava druge zadatke utvrđene važećim pravnim propisima i za svoj rad odgovorna je gradonačelniku opštine.