Kancelarija za pravne poslove

 

Delokrug rada Kancelarije za pravne poslove 

 • priprema pravne akte i strategije neophodne za rad opštinske uprave, daje pravne savete, preporuke, uputstva i mišljenja koja se traže od strane organizacionih jedinica i službenika unutar opštinske uprave;
   
 • osigurava pravnu podršku za prijem i odgovor na žalbe;
   
 • sarađuje sa ostalim institucijama centralnog i lokalnog nivoa u stvaranju zakonske infrastrukture;
   
 • izrađuje predloge odluka i raznih materijala na zahtev gradonačelnika i direktora opštinskih odeljenja, posebno sa službom administracije;
   
 • radi na usaglašavanju uredbi, pravilnika i drugih pravnih propisa donetih od strane SO i izvršnih organa, a u skladu sa zakonima;
   
 • pomaže odeljenju opšte administracije kao i službi za skupštinske poslove u izradi akata;
   
 • zastupa opštinu pred sudstvom Kosova i učestvuje u rešavanju imovinsko pravnih sporova;
   
 • bavi se imovinsko pravnim poslovima;
   
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja u pogledu primene zakonskih propisa;
   
 • vodi upravni postupak u vezi sa predmetima iz oblasti građevinskog zemljišta, donosi rešenja, vrši obradu predmeta oko utvrđivanja zemljišta, davanja u zakup ostalog građevinskog zemljišta;
   
 • vodi postupak eksproprijacije;
   
 • druge poslove iz ove oblasti na zahtev gradonačelnika.