Kancelarija za kadrovska pitanja

Direktor Kancelarije za kadrovska pitanja: Stevan Djokić

Kontakt: stevan.djokic@rks-gov.net

Delokrug rada Kancelarije za kadrovska pitanja

 • u saradnji sa direktorom odeljenja za opštu administraciju daje smernice, predloge i najbolja rešenja u vezi efikasnog funkcionisanja kadrovske službe u opštinskoj upravi; 
   
 • planira kadrovska rešenja;
   
 • stara se o procesu zapošljavanja i izboru novih radnika;
   
 • priprema akt o imenovanju, ugovor o radu ili ugovor o delu za radnike opštine;
   
 • vrši procenu i ocenu rada osoblja opštinske uprave; 
   
 • stara se o stručnom usavršavanju osoblja opštinske uprave, izgradnji kapaciteta i napredovanja u karijeri;
   
 • vodi računa da odnosi među radnicima budu profesionalni, korektni i u skladu sa kodeksom ponašanja opštine Zvečan; 
   
 • preduzima disciplinske mere protiv onih radnika čije ponašanje i radna disciplina nisu na zadovoljavajućem nivou; 
   
 • stara se o adekvatnoj primeni odredbi Zakona o civilnoj službi, Zakona o radu i drugih pozitivno-pravnih propisa.