Kancelarija za javno informisanje

 

Delokrug rada Kancelarije za javno informisanje

 • komunikacija sa javnošću, koja se odnosi na obaveštenje javnosti o radu skupštine, gradonačelnika, opštinskih odeljenja i drugih službi;
   
 • organizuje konferencije za štampu, koordiniše komunikaciju između opštinske uprave i javnošću, i interno informisanje;
   
 • obavlja poslove međunarodne saradnje i druge organizacione i administrativno tehničke poslove i komunikacije sa drugim opštinama;
   
 • u koordinaciji sa IT službom radi na ažuriranju i nadzoru nad zvaničnim internet sajtom opštine;
   
 • sarađuje sa svim odeljenjima oko prikupljanja informacione građe i istu ažurira i arhivira;
   
 • organizuje konferenciju za štampu, piše saopštenja za štampu, osmišljava protokol i program inauguracionih ceremonija i način komunikacije sa relevantnim subjektima javnosti (mediji, građani, ciljne grupe, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, međunarodnih agencija i dr.), organizuje i priprema materijal za budžetske rasprave i javne konsultacije za građanima i o tome blagovremeno obaveštava relevantne subjekte javnosti.