Kancelarija za javne nabavke

Direktorica Kancelarije za javne nabavke: Maja Popović

Kontakt: maja.popovic@rks-gov.net

Delokrug rada Kancelarije za javne nabavke

 • odgovorna je za zakonito, transparentno i blagovremeno vršenje poslova javne nabavke, kao što je predviđeno Zakonom o javnoj nabavci; 
   
 • koordiniše svoje poslove sa odeljenjem za ekonomiju, finansije i budžet i službama ovih odeljenja;
   
 • stara se o ispunjavanju uslova za ekonomičnu, efektivnu, uspešnu i transparentnu upotrebu opštinskih finansijskih sredstava koja su namenjena za javne nabavke;
   
 • obavlja poslove javne nabavke za opštinsku upravu kao korisnika budžetskih sredstava;
   
 • priprema modele tenderske dokumentacije i ugovore za sve javne nabavke na osnovu Zakona o javnim nabavkama, kao i na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa poznavaocima propisa iz oblasti za koje se vrši dodela javne nabavke;
   
 • koordiniše rad i aktivnosti u vezi sa pripremom tenderske  dokumentacije sa Komisijom za javne nabavke;
   
 • priprema javne pozive i pozive za prikupljanje ponuda za javne nabavke i vodi evidenciju o danu i času prijema ponude;
   
 • prikuplja ponuda u saradnji i koordinaciji sa predsednikom Komisije za javne nabavke;
   
 • učestvuje u radu Komisije za javne nabavke;
   
 • dostavlja obaveštenja o dodeli ugovora o javnim nabavkama svim ponuđačima;
   
 • sačinjava detaljan izveštaj o svakom sprovedenom postupku javne nabavke i nakon potpisivanja od strane članova komisije isti dostavlja naručiocu;
   
 • vrši neformalnu proveru i analizu tržišta pre svake javne nabavke i dostavlja pozive za prikupljanje ponuda; 
   
 • prati izvršenje svih javnih nabavki u skladu sa zaključenim ugovorima;
   
 • pribavlja izveštaje o svakom pojedinačno dodeljenom u postupku javnih nabavki;
   
 • vodi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova;
   
 • obavlja arhiviranje dokumentacije;
   
 • odgovorna je za čuvanje poslovne tajne ponuđača; 
   
 • stara se o uspešnom planiranju javnih nabavki u cilju smanjivanja mogućnosti da javne nabavke ne budu obavljene u skladu sa zakonom, a sve u cilju izbegavanja grešaka, neadekvatnog trošenja budžetskih sredstava, ponavljanja postupka, dobijanja nedovoljnog broja ponuda;
   
 • daje saglasnost budžetskim korisnicima za pokretanje postupka javne nabavke male i velike vrednosti po prethodno dostavljenoj dokumentaciji;
   
 • utvrđuje zakonitost i pravilnost sprovedenog postupka javne nabavke i sprečava bilo kakav oblik diskriminacije;
   
 • izrađuje zbirni izveštaj o dodeljenim ugovorima o javnim nabavkama u opštini za  prethodnu godinu i dostavlja ovaj izveštaj gradonačelniku;
   
 • učestvuje u pripremi plana javnih nabavki za tekuću godinu za potrebe opštinske uprave, a sve u tesnoj saradnji sa jedinicama opštinske uprave;