Kancelarija unutrašnjeg revizora

 

Delokrug rada 

 • unutrašnja kontrola (opštinski revizor) je savetodavna i samostalna delatnost koja omogućava objektivni nadzor rada opštinske uprave i koja je uspostavljena na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi (Član 26); 
   
 • unutrašnja kontrola se obavlja u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti u radu lokalne uprave u skladu sa načelom dobrog upravljanja i rukovođenja;
   
 • unutrašnja kontrola, tj. opštinski revizor pomaže opštinskoj upravi  da ispuni svoje težnje dobrog upravljanja koje je u skladu sa zakonom, pružajući joj trajan, održivi i disciplinovan pristup u procenjivanju i poboljšanju upravljanja i rukovođenja rizicima, efikasnu kontrolu procesa rukovođenja; 
   
 • opštinski revizor obavlja unutrašnju kontrolu trošenja budžetskih sredstava u cilju davanja kvalitetnog, objektivnog, nepristrasnog i profesionalnog stava u pogledu analize troškova, kao i sigurne i savetodavne usluge budžetskoj organizaciji u okviru raspoloživih kapaciteta;
   
 • opštinski revizor ocenjuje efektivnost menadžerske kontrole, politike i planova budžetske organizacije u cilju njihovog prilagođavanja da uspešno vrše delatnost; 
   
 • opštinski revizor pomaže rukovođenje i donošenje pravednih odluka u cilju najadekvatnijeg korišćenja sredstava i novca poreskih obveznika;
   
 • opštinski revizor neposredno pomaže organizacionim jedinicama opštinske uprave da ispravno i u skladu sa zakonom obavlja svoje dužnosti i obaveze;
   
 • svi zaposleni u opštinskoj upravi su dužni da daju na uvid sva dokumenta i podatke opštinskom revizoru na njegov zahtev; 
   
 • služba unutrašnje kontrole, tj. opštinski revizor je samostalan i nezavistan u obavljanju opštinske kontrole; 
   
 • služba unutrašnje kontrole, tj. opštinski revizor u obavljanju svojih dužnosti i obaveza tesno sarađuje sa Centralnom  revizijskom komisijom;
   
 • opštinski revizor dostavlja izveštaj o radu opštinske uprave gradonačelniku