Kabinet gradonačelnika

Dragiša Milović vrši funkciju gradonačelnika opštine Zvečan od 2021. godine. 

 

Kontakt: dragisa.milovic@rks-gov.net

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa zakonom o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

a) predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;

b) predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu, i vrši finansijsko upravljanje opštine;

c) obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;

d) izvršava odluke Skupštine opštine;

e) imenuje i otpušta svoje zamenike;

f) imenuje i otpušta opštinske direktore;

g) organizuje rad i upravlja politikom opštine;

h) predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštini opštine;

i) predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; 

j) predlaže godišnji budzet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja svojim budzetom;

k) izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansiskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; 

l) može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone;

m) konsultuje zamenika gradonačelnika za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom; 

i druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.


Kabinet gradonačelnika je odgovoran za organizaciju rada u skladu sa poslovnom politikom i strategijom gradonačelnika, koordiniše nužnu saradnju među organizacionim jedinicama u okviru Opštinske uprave i obavlja druge poslove i zadatke koje su nadležnosti gradonačelnika, a sve u cilju uspešnog obavljanja dužnosti i obaveza gradonačelnika. 


Kabinet gradonačelnika sačinjavaju sledeće kancelarije i službe: 

 • Kancelarija za kadrovska pitanja (personel);  
   
 • Kancelarija za javne nabavke; Službenik za nabavke; 
   
 • Kancelarija opštinskog (unutrašnjeg) revizora; 
   
 • Kancelarija za javno informisanje;
   
 • Kancelarija za pravne poslove – viši pravni službenik;
   
 • Kancelarija za zajednice i povratak.